Regeling Tarieven Raad voor het Kwekersrecht

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

‘wet’:
‘raad’:

de Raad voor het Kwekersrecht.

Artikel

2

Artikel

3

Indien de aanvrage, voordat het onderzoek naar de zelfstandigheid van het ras is aangevangen, wordt afgewezen of ingetrokken dan wel indien de Raad zodanig onderzoek niet nodig oordeelt, wordt het voor dit onderzoek reeds betaalde bedrag teruggegeven.

Artikel

4a

Artikel

5

Indien de raad op verzoek van de aanvrager en op grond van na de aanvang van het gebruikelijke onderzoek van deze ontvangen gegevens tot een verdergaand onderzoek besluit, kunnen, in afwijking van het tarief, genoemd in de artikelen 2, 4 en 4a, de werkelijke kosten van dat onderzoek in rekening worden gebracht.

Artikel

5a

Artikel

6

Voor de behandeling van een verzoek de beschrijving aan te vollen als bedoeld in artikel 22 van de wet is een bedrag verschuldigd van € 64,89.

Artikel

7

Voor de behandeling van een verzoek een licentie te verlenen, als bedoeld in artikel 43 van de wet, is een bedrag verschuldigd van € 64,89.

Artikel

8

Voor de behandeling van een verzoek tot nietigverklaring en toewijzing ener opeising, als bedoeld in artikel 56 van de wet, is een bedrag verschuldigd van € 64,89.

Artikel

8a

Artikel

9

Artikel

10

Voor iedere inschrijving van:

 • a.

  een licentie, als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de wet;

 • b.

  van het proces-verbaal van inbeslagneming van een kwekersrecht;

 • c.

  van de titel, waaruit de opheffing van het beslag blijkt;

 • d.

  van de titel, waaruit de toewijzing van de verkoop van een in beslag genomen kwekersrecht blijkt;

 • e.

  van andere stukken, waarvan inschrijving door belanghebbende is verzocht,

  is een bedrag verschuldigd van € 19,47.

Artikel

10a

Indien op verzoek van de aanvrager, de houder van het kwekersrecht, hun rechtsopvolgers of degene te wiens naam een inschrijving ex artikel 18, tweede lid, van de wet is gesteld, een wijziging, verbetering of aanvulling van de in het Register ingeschreven gegevens noodzakelijk is, is, voor zover voor die wijziging, verbetering of aanvulling geen bijzonder tarief is gegeven, een bedrag van € 6,49 verschuldigd per ingeschreven ras.

Artikel

11

Artikel

12

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn