Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

Deze beschikking verstaat onder:

b.
belasting:

omzetbelasting geheven krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1954 (Stb. 558).

Artikel

2

Artikel

3

Met betrekking tot leveringen en diensten, welke vóór 1 januari 1969 zijn verricht, wordt de belasting uiterlijk op 31 december 1968 verschuldigd.

Artikel

4

De levering na de aanvang van 1 januari 1969 van vóór dat tijdstip ingevoerde goederen aan degene voor wie de goederen bij de invoer zijn bestemd, wordt steeds geacht binnen het Rijk te zijn verricht.

Artikel

5

Teruggaaf van belasting op grond van de artikelen 27, eerste lid, letter a, en 28 van de Wet op de Omzetbelasting 1954 wordt niet verleend voor goederen waarvoor op grond van de Teruggaafbeschikking omzetbelasting 1968 (Stcrt. 169) teruggaaf van belasting wordt verleend.

Artikel

7

Artikel

9

De teruggaaf op grond van artikel 45, derde lid, van de wet vindt slechts plaats, indien de ondernemer ter zake van de levering een factuur uitreikt welke voldoet aan de in artikel 35 van de wet gestelde eisen, en op het dubbel van die factuur vermeldt de dagtekening en het nummer van de factuur welke ter zake van de levering van het bedrijfsmiddel aan hem is uitgereikt, dan wel een omschrijving van de op de invoer van het bedrijfsmiddel betrekking hebbende bescheiden.

Artikel

10

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. M.Grapperhaus