Besluit van 23 september 1969, houdende vaststelling van de modellen van de monsterrol ter uitvoering van artikel 6 van het Schepelingenbesluit

Besluit vaststelling modellen van de monsterrol ex artikel 6 van het Schepelingenbesluit

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 september 1969, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 235/669;
Overwegende, dat het wenselijk is om nieuwe modellen van de monsterrol vast te stellen, teneinde de modellen beter te doen beantwoorden aan de eisen, die daaraan in de praktijk voor de ambtenaren van monstering worden gesteld;
Gelet op artikel 6 van het Schepelingenbesluit (Stb. 1937, 242);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, C.H.F. POLAK.
De Minister van Justitie, C.H.F. POLAK.