Uitvoering van artikel 10 van het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen

Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen

De Minister van Economische Zaken.

Besluit:

Artikel

1

Deze beschikking verstaat onder:

Besluit:
Commissie:

de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

formulier AKO:

een formulier tot aangifte betreffende het ontvangen van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage I bij deze beschikking is gevoegd;

formulier AKV:

een formulier tot aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage II bij deze beschikking is gevoegd.

Artikel

2

Een aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen voor nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 5 of artikel 7 van het Besluit, wordt gedaan door inzending van twee voor eensluidend getekende afschriften van elk der bescheiden, welke de tot het doen van die aangifte verplichte persoon ingevolge de artikelen 5, 7, 9 en 10 van de door de Commissie vastgestelde Verordening nr. 8 (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1959) ten aanzien van de betrokken kalendermaand bij de Commissie dient in te zenden.

Artikel

3

Artikel

4

Een aangifte, waarop artikel 3 van toepassing is, wordt – onverminderd het in dat artikel bepaalde – afzonderlijk gedaan ten aanzien van splijtstoffen of ertsen, die krachtens een overeenkomst, welke voor of mede voor Nederland is gesloten of tot welke voor of mede voor Nederland is toegetreden, onderworpen zijn aan een bijzondere controle van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel

5

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen.

Artikel

6

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken, L. deBlock

Bijlage

I

Aangifte als bedoeld in artikel 14 der Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), betreffende het ontvangen van splijtstoffen of ertsen

FORMULIER AKO

Bijlage

II

Aangifte als bedoeld in artikel 14 der Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen

FORMULIER AKV