Instellingsbeschikking Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (T.A.S.O) opnieuw vastgesteld

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende dat in verband met een reorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en een gewijzigde taakstelling van het Rijks Computercentrum (voorheen de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie) de Instellingsbeschikking van de Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs opnieuw dient te worden vastgesteld,

Besluit:

Artikel

2

De T.A.S.O. is belast met de administratief-technische voorbereiding van de door het Rijks Computercentrum te verrichten werkzaamheden inzake de ontwikkeling en de aanpassing van de automatisering salarisadministratie onderwijs. Zij neemt daarbij de door de commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (C.A.S.O.) uitgebrachte adviezen in acht, voor zover de Minister van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: de minister) niet anders bepaalt.

Artikel

3

De T.A.S.O. is ten aanzien van het C.A.S.O. project het overlegorgaan, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Reglement voor het Rijks Computercentrum.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

De voorzitter van de T.A.S.O. kan werkgroepen instellen, waarin behalve leden en adviserende leden van de T.A.S.O. ook anderen zitting kunnen hebben.

Artikel

7

Zowel de T.A.S.O. als haar werkgroepen zijn bevoegd zich door derden te doen bijstaan.

Artikel

8

De voorzitter informeert de C.A.S.O. tijdig en regelmatig over de resultaten van de werkzaamheden van de T.A.S.O. en van haar werkgroepen.

Artikel

9

Artikel

10