Besluit van 29 april 1970, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 160, eerste lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Besluit ex artikel 160 lid 1 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 10 maart 1970, nr. AW 70/U 493, Directie Overheidspersoneelsbeleid, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Pensioenen en Wachtgelden;
De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1970, Nr. 8);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 april 1970, nr. AW 70/882, Directie Overheidspersoneelsbeleid, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Pensioenen en Wachtgelden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

5a

Vervallen

Artikel

6

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. K. J. BEERNINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.