Wet van 9 juli 1970, houdende vaststelling van de Experimentenwet onderwijs

Experimentenwet onderwijs

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de ontwikkeling van het onderwijs wenselijk is een regeling te treffen op grond waarvan onderwijskundige experimenten kunnen worden gehouden die vallen buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijswetten en in de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387) de mogelijkheden te verruimen tot afwijking wegens de bijzondere inrichting van het onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Deze wet verstaat onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

"onderwijswetten": de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet voortgezet onderwijs 2020 of de Wet primair onderwijs BES;

"school": een school of instelling in de zin van een onderwijswet;

"het bevoegd gezag": voor wat betreft

  • a.

    een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • b.

    een bijzondere school: het schoolbestuur;

  • c.

    een openbare school in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

"leerling": een leerling of student in de zin van een onderwijswet.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

4a

Artikel

5

De werking van de beschikking op een verzoek om verlenging van de bekostigingstermijn, alsmede omtrent beëindiging van de bekostiging op grond van artikel 2, zesde lid, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

Artikel

6

Onze Minister bepaalt welke rechten zijn verbonden aan akten, getuigschriften, diploma’s of verklaringen van een school die op grond van artikel 2 uit de openbare kas wordt bekostigd.

Artikel

7

Vervallen

Artikel

7a

Artikel

7b

Ten aanzien van educatie en beroepsonderwijs waarop deze wet van toepassing is op de dag voor inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs, blijft het bepaalde bij of krachtens deze wet van toepassing tot het tijdstip waarop de bekostiging voor het desbetreffende experiment wordt beëindigd.

Artikel

7c

Artikel

7d

Ten behoeve van leerlingen van een experimentele school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs past de gemeente artikel 4 van de Wet op de expertisecentra toe, alsof het leerlingen zijn van een dergelijke school of instelling.

Artikel

7e

Wijzigt deze wet.

Artikel

8

Deze wet kan worden aangehaald als "Experimentenwet onderwijs".

Artikel

9

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

10

Vervallen

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, GROSHEIDE.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie a.i., H. K. J. BEERNINK.