Wet van 15 december 1982, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Wet op de expertisecentra

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, gewenst is wettelijke voorzieningen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

inspectie of inspecteur:

de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;

school:

een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder f, h, j, k, m of n, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede of derde volzin, tenzij het tegendeel blijkt;

basisschool:

een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

speciale school voor basisonderwijs:

een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

school voor voortgezet onderwijs:

een school als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

instelling:

instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, en instelling, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, derde volzin;

openbare school:

 • a.

  een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

 • b.

  een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 50 in stand gehouden school; dan wel

 • c.

  een door een stichting als bedoeld in artikel 28 of artikel 51 in stand gehouden school;

bijzondere school:

door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 51, in stand gehouden school;

openbare rechtspersoon:

een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 50;

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen voor wat betreft:

 • a.

  een openbare school:

  • 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  • 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 50; dan wel

  • 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 28 of artikel 51;

 • b.

  een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 57;

 • c.

  een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 28j;

burgerservicenummer:

burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

persoonsgebonden nummer:

het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 42a, vierde lid;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

ho-student:

degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

mbo-student:

student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

vavo-student:

vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

personeel:

 • a.

  de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 28i, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst;

 • b.

  het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 33a, 34, 34a, eerste lid, 38, 55, 69, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

schoolplan:

een schoolplan als bedoeld in artikel 21. Onder schoolplan wordt tevens verstaan instellingsplan, tenzij het tegendeel blijkt;

schoolbegeleiding:

activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen;

register onderwijsdeelnemers:

register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;

schoolondersteuningsprofiel:

een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Artikel

2

Doelgroep; indeling (v.)s.o.

Artikel

3

Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel

3a

Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel

4

Kosten van leerlingenvervoer

Artikel

4a

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel

5

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel

5a

Zorgplicht veiligheid op school

Artikel

5b

Verzending berichten aan bevoegd gezag

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

6

Uitgaven uit de openbare kas

Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan krachtens de wet.

Artikel

7

Reikwijdte wet

Titel

II

Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

Afdeling

1

Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

§

1

Onderwijs

Artikel

8

Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen

Artikel

8a

Onderzoek en ondersteuning t.b.v. leerlingen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vervallen

Artikel

9

Taakstelling instellingen

Artikel

9a

Scholengemeenschap

Vervallen

Artikel

9b

Integratie

Vervallen

Artikel

9c

Taakstelling instellingen

Vervallen

Artikel

10

Toelaatbaarheid tot andere schoolsoort

Vervallen

Artikel

11

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

Artikel

11a

Vervallen

Artikel

12

Onderwijstijd s.o.

Artikel

13

Inhoud s.o.

Artikel

14

Onderwijsaanbod v.s.o.

Artikel

14a

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Artikel

14b

Vavo-examen onderwijs als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel a

Artikel

14c

Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Artikel

14d

Schooldiploma vso arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Artikel

14e

Overgangsdocument arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel

Voor iedere leerling die de school verlaat en voor wie het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel het laatst gevolgde onderwijs is, stelt het bevoegd gezag, na overleg met de directeur, het onderwijzend personeel en de commissie voor de begeleiding, bedoeld in artikel 40b, dan wel de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, ten behoeve van het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt een overgangsdocument op. De commissie kan daartoe de leerling aan een onderzoek onderwerpen. Het overgangsdocument wordt verstrekt aan de ouders van een minderjarige of handelingsonbekwame leerling en aan de leerling die meerderjarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst wordt een afschrift verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent het overgangsdocument worden gegeven.

Artikel

14f

Uitstroomprofiel dagbesteding

Artikel

14g

Schooldiploma vso uitstroomprofiel dagbesteding

Artikel

14h

Overgangsdocument uitstroomprofiel dagbesteding

Voor iedere leerling die de school verlaat en voor wie het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding het laatst gevolgde onderwijs is, stelt het bevoegd gezag, na overleg met de directeur, het onderwijzend personeel en de commissie voor de begeleiding, bedoeld in artikel 40b, dan wel de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, ten behoeve van het functioneren in een vorm van dagbesteding een overgangsdocument op. De commissie kan daartoe de leerling aan een onderzoek onderwerpen. Het overgangsdocument wordt verstrekt aan de ouders van een minderjarige of handelingsonbekwame leerling en aan de leerling die meerderjarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst wordt een afschrift verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent het overgangsdocument worden gegeven.

Artikel

15

Inhoud onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen

Onze Minister bepaalt op voorstel van het bevoegd gezag per school, welke onderdelen genoemd in de artikelen 13, eerste tot en met vijfde lid, het speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen omvat.

Artikel

16

Afwijking artikel 13

Onze Minister kan in bijzondere gevallen op aanvraag van het bevoegd gezag besluiten toe te staan dat wordt afgeweken van artikel 13, eerste tot en met vijfde lid. De toestemming wordt verleend voor een bepaald tijdvak; aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel

17

Stage

Artikel

18

Friese taal of streektaal

Artikel

18a

Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

Artikel

18b

Centrale eindtoets taal en rekenen

Vervallen

Artikel

18c

Voorhang algemene maatregel van bestuur

Vervallen

Artikel

19

Kwaliteit onderwijs

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 21, vierde lid.

Artikel

19a

Zeer zwak onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is zeer zwak indien de school tekortschiet in de naleving van twee of meer bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en de school dientengevolge tekortschiet in het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 5a, of het zodanig inrichten van het onderwijs dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen dan wel het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel

19b

Vervallen

Artikel

19c

Vervallen

Artikel

19d

Vervallen

Artikel

20

Rapportage vorderingen van leerlingen

Het bevoegd gezag rapporteert met inachtneming van het leerlingvolgsysteem, bedoeld in artikel 48c, eerste lid, over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

Artikel

21

Schoolplan

Artikel

21a

Samenwerkingsverbanden

Vervallen

Artikel 21b

Vervallen

Artikel

22

Schoolgids

Artikel

22a

Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

Artikel

23

Klachtenregeling

Artikel

24

Uitvoering deel van schoolplan op school voor ander onderwijs

Artikel

24a

Vervallen

Artikel

25

Onderwijstijd uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding

Artikel

26

Meetellen tijd op school voor b.o. of v.o.; vakantie

Artikel

27

Vaststelling schoolplan en schoolgids

Vervallen

Artikel

28

Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen

Artikel

28a

Samenwerkingsverbanden

Artikel

28b

Regionaal expertisecentrum

Vervallen

Artikel

28c

Taken commissie voor de indicatiestelling

Vervallen

Artikel

28d

Ministeriële commissie voor de indicatiestelling

Vervallen

Artikel

28e

Landelijke commissie toezicht indicatiestelling

Vervallen

Artikel

28f

Inwerkingtreding algemene maatregel van bestuur op grond van de artikelen 28b en 28c

Vervallen

Artikel

28g

Scheiding toezicht en bestuur

Artikel

28h

Intern toezicht

Artikel

28i

Inhoud intern toezicht

Artikel

28j

Samenwerkingsschool

§

2

Personeel

Artikel

29

Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

Artikel

30

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

Het bevoegd gezag streeft evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities na.

Artikel

30a

Overdracht taken en bevoegdheden

Artikel 30b

Vervallen

Artikel

31

Vaststelling managementstatuut

Artikel

31a

Het beroep van leraar

Artikel

32

Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

Artikel

32a

Bekwaamheidseisen

Artikel

32b

Bekwaamheidsdossier

Het bevoegd gezag beschikt ten aanzien van elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, over geordende gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en het onderhouden van de bekwaamheid. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid en herkenbaarheid van de gegevens kunnen bij ministeriële regeling voorschriften worden vastgesteld over de inrichting en wijze van ordening van deze gegevens.

Artikel

32c

Overgangsrecht bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard

Totdat de bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard, bedoeld in artikel 32a, tweede lid, in werking treden, blijven ten aanzien van de benoeming of tewerkstelling als directeur of adjunct-directeur de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften, zoals luidend op 31 juli 2006, van toepassing.

Artikel

32d

Overgangsrecht geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

Artikel

32e

Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

Artikel 21, derde lid, vindt, wat het onderhouden van de bekwaamheid betreft, voor een bepaalde personeelscategorie voor het eerst toepassing met ingang van het tijdstip waarop de bekwaamheidseisen voor die categorie in werking treden.

Artikel

33

Rechtspositieregeling personeel

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de rechtspositie van het personeel wordt geregeld.

Artikel

33a

Benoeming, schorsing en ontslag

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat het personeel.

Artikel

34

Benoeming in algemene dienst

Artikel

34a

Afschriften bewijsstukken

Artikel

35

Uitkeringen aan personeel

Vervallen

Artikel

36

Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

Artikel

37

Landelijk georganiseerd overleg

Vervallen

Artikel 37a

Vervallen

Artikel

38

Georganiseerd overleg

Over de door het bevoegd gezag ingevolge artikel 33 te treffen regelingen, alsmede over andere aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel, wordt door of namens het bevoegd gezag overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende verenigingen van werknemers, op een met deze schriftelijk overeengekomen wijze.

Artikel

38a

Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

§

2a

Lerarenregister

Artikel

38b

Lerarenregister

Vervallen

Artikel

38c

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38d

Verwerkingsverantwoordelijke

Vervallen

Artikel

38e

Functionaris voor de gegevensbescherming

Vervallen

Artikel

38f

Autorisatie

Vervallen

Artikel

38g

Gegevens in het lerarenregister

Vervallen

Artikel

38h

Levering gegevens door bevoegd gezag en leraar

Vervallen

Artikel

38i

Gegevens uit de basisregistratie personen

Vervallen

Artikel

38j

Opneming in het lerarenregister

Vervallen

Artikel

38k

Correctie op verzoek

Vervallen

Artikel

38l

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38m

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38n

Verwijderen gegevens lerarenregister

Vervallen

Artikel

38o

Het verstrekken van gegevens

Vervallen

§

2b

Registervoorportaal

Artikel

38p

Registervoorportaal

Vervallen

Artikel

38q

Gegevens per leraar

Vervallen

Artikel

38r

Gegevenslevering registervoorportaal

Vervallen

Artikel

38s

Duur van de vermelding, overdracht, verwijderen en bewaren van gegevens

Vervallen

Artikel

38t

Het verstrekken van gegevens

Vervallen

Artikel

38u

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38v

Schakelbepaling

Vervallen

§

3

Leerlingen

Artikel

39

Toelatingsleeftijd

Artikel 39a

Vervallen

Artikel 39b

Vervallen

Artikel 39c

Vervallen

Artikel

40

Toelating en verwijdering leerlingen

Artikel

40a

Schorsing

Artikel

40b

Commissie voor de begeleiding

Artikel

41

Commissie van onderzoek

Artikel

41a

Ontwikkelingsperspectief

Artikel

42

Beoordeling toelating door inspectie

Artikel

42a

Te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel

42b

Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

Artikel

43

Onderwijskundig rapport

Artikel

44

Nazorg

Het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, adviseert tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten, de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, op hun onderscheidenlijk op diens verzoek over het volgen van aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt of het functioneren in een vorm van dagbesteding.

Artikel

45

Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Artikel

46

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

Artikel

46a

Deelname leerlingen aan extra activiteiten

Artikel

47

Eindexamen aan school voor regulier onderwijs

Op verzoek van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, op verzoek van de leerling, kan aan leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen gelegenheid worden gegeven eindexamen af te leggen aan een school voor regulier onderwijs.

Artikel

47a

Melding verwijdering niet-leerplichtigen

Artikel

47b

Melding verzuim niet-leerplichtigen

§

4

Ouders

Artikel

48

Ondersteunende werkzaamheden ouders

Vervallen

Artikel

48a

Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

§

5

Toetsing speciaal onderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs

Artikel

48b

Definitiebepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  school: school voor speciaal onderwijs of school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

 • b.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs of bevoegd gezag van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel

48c

Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets

Artikel

48d

Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets

Artikel

48e

Schooladvies

Artikel

48f

Delegatie en voorhang

Artikel

48g

Calamiteitentoets

Onze Minister draagt zorg voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 48c, derde lid, voor situaties waarin als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor een school geen doorstroomtoets beschikbaar is.

Afdeling

2

Overige regelen voor het openbaar onderwijs

Artikel

49

Karakter openbaar onderwijs

Artikel

50

Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon