Besluit van 22 juni 1971, houdende vaststelling van het Besluit registratie groenterassen

Besluit registratie groenterassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 1 juni 1971, No. J. 1141, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op de artikelen 18, eerste lid, onder b en 81, derde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1971, nr. 25);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 18 juni 1971, No. J. 1311, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

3

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.