Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel

2

De in artikel 1 van de wet bedoelde registers worden gehouden door de inspecteur.

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

De aanbieding ter registratie geschiedt:

 • a.

  van de in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de wet bedoelde akten bij de inspecteur onder wie de standplaats van de notaris ressorteert;

 • b.

  van de onderhandse akten welke zijn opgemaakt op de voet van artikel II van de wet van 28 juni 1956 (Stb. 376), bij de inspecteur onder wie de vaste plaats ressorteert waarop de persoon die de akte heeft opgesteld, zijn beroep uitoefent;

 • c.

  van andere akten bij een inspecteur ter keuze van de aanbieder, met inachtneming van de daartoe opengestelde kantoren door de Belastingdienst.

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Ten aanzien van de in de wet genoemde verplichtingen van notarissen is iedere inspecteur bevoegd.

Artikel

7

De in artikel 4 bedoelde inspecties zijn voor het aanbieden van de akten ter registratie dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend, met uitzondering van de zaterdag, de zondag, algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet en de bij of krachtens artikel 3 van die wet daarmee gelijkgestelde dagen.

Artikel

8

Artikel

9

Van de registers van Registratie kan aan de inspectie meer dan één deel tegelijk worden aangehouden. De delen worden per register doorlopend genummerd.

Artikel

10

In de registers Registratie nrs. 3 en 4 wordt boven de eerste registratie betreffende de op eenzelfde dag aan de inspecteur aangeboden akten de datum van aanbieding vermeld en wel – met uitzondering van het jaartal – in letters.

Artikel

11

Artikel

13

De registratie in het register Registratie nr. 5 omvat voor elke akte, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen a, g, h en i, ten minste:

 • a.

  de datum van aanbieding ter registratie en wel – met uitzondering van het jaartal – in letters;

 • b.

  de naam, voorletters en adres van de verhuurder en huurder dan wel verpachter en pachter;

 • c.

  een omschrijving van het verhuurde of verpachte;

 • d.

  het tijdvak van de verhuring of verpachting en de datum van ingang;

 • e.

  de bedongen huur- of pachtprijs.

Artikel

14

Ingeval de akte niet of niet door alle daarin als ondertekenaren aangeduide personen is ondertekend, wordt dit bij de registratie vermeld.

Artikel

15

Artikel

16

De registratie van een in de Friese of in een vreemde taal opgemaakte akte geschiedt in de Nederlandse taal.

Artikel

17

Bij de registratie worden door de inspecteur:

 • a.

  de in de akte aangebrachte renvooien gewaarmerkt;

 • b.

  genummerd en gewaarmerkt:

  • 1º.

   de bladen ° van uit meer dan één blad bestaande akten;

  • 2º.

   de annexen.

Artikel

18

Artikel

19

Onder renvooien worden verstaan:

 • a.

  bij een door een notaris opgemaakte akte de bijvoegingen, veranderingen en doorhalingen, welke met inachtneming van de wettelijke bepalingen zijn ondertekend of gewaarmerkt;

 • b.

  bij een andere akte de bijvoegingen, veranderingen en doorhalingen, welke op de kant of aan de voet van de akte zijn vermeld, mits daarbij de plaats in de akte is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

Artikel

20

Artikel

22

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën,
Voor deze,
De directeur-generaal voor fiscale zaken in algemene dienst, C. P.Tuk

Bijlage

A

Register Registratie nr. 3

Bijlage

B

Register Registratie nr. 4

Bijlage

C,

behorende bij de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970

Register Registratie nr. 5