Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)

Aanwijzing opsporingsambtenaren

Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)

De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen I, onder 4°, en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de economische delicten (Stbl. 1950, K 258).

Besluit:

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken:

  • 1.

    de ambtenaren van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen (Stb. 1971, 748), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2.

    te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Van Agt