Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a.
chronisch intermitterende beademing:

de mechanische beademing gedurende een deel van een etmaal bij chronische insufficiëntie van de ademhalingsfunctie;

b.
beademingscentrum:

een als zodanig toegelaten instelling;

c.
lokaliteit:

een ruimte buiten een beademingscentrum waar een of meer personen gebruik kunnen maken van de aldaar vanwege en onder verantwoordelijkheid van het beademingscentrum getroffen voorzieningen voor mechanische beademing.

Artikel

2

Artikel

3

Een indicatie voor chronisch intermitterende beademing wordt geacht aanwezig te zijn indien en zolang in verband met het tekortschieten van de ademhalingsfunctie van de verzekerde een langdurig en regelmatig terugkerende mechanische beademing redelijkerwijze is aangewezen.

Artikel

4

Artikel

6

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als:

Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot 1 januari 1970.

Leidschendam
De Minister voornoemd, L. B. J.Stuyt