Besluit van 4 januari 1966, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, 9, 10, 13, eerste lid, 24, 30, 47, tweede lid, en 93 van de Ziekenfondswet

Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 28 december 1965, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, nr. 132.299;
De Raad van State gehoord (advies van 30 december 1965, nr. 65);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 31 december 1965, Directoraat-Generaal voor de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Gezondheidszorg I, nr. 160.009;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  "Onze Minister": Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b.

  "specialist": een arts, die is ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst;

 • c.

  "tandarts-specialist": een tandarts, die is ingeschreven in het specialistenregister voor mondheelkunde en chirurgische prothetiek, dan wel in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopaedie van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde;

 • d.

  "huisarts": een arts, die is ingeschreven in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst;

 • e.

  bedrijfsarts: een arts die als arts arbeid en gezondheid, bedrijfsarts, is ingeschreven in het register van erkende Sociaal Geneeskundigen, dat wordt bijgehouden door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst;

 • f.

  arbodienst: een arbodienst als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder j, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

Artikel

2

Artikel

2a

§

1a

No-claimteruggaaf

Artikel

2b

Artikel

2c

Artikel

2d

§

2

Huisartsenzorg en paramedische zorg

Artikel

3

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

§

3

Verloskundige zorg

Artikel

6

De verloskundige zorg omvat de door verloskundigen en huisartsen te verlenen verloskundige zorg.

§

4

Tandheelkundige zorg

Artikel

7

§

5

Farmaceutische zorg

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

9a

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

11a

Bij de aanwijzing van een geneesmiddel ingevolge artikel 9, eerste lid, onder a, wordt vastgesteld of het geneesmiddel onderling vervangbaar is met een of meer andere geneesmiddelen. Tevens wordt voor de geneesmiddelen waarvan wordt vastgesteld dat zij onderling vervangbaar zijn met een of meer andere geneesmiddelen, een vergoedingslimiet vastgesteld.

Artikel

11b

Artikel

11c

Artikel

11d

Artikel

11e

Artikel

11f

Artikel

11g

Artikel

11h

Artikel

11i

Artikel

11j

Voor zover de toepassing van de artikelen 11b tot 11i naar het oordeel van Onze Minister tot een uitkomst leidt die niet in overeenstemming is met de strekking daarvan, kan Onze Minister een besluit nemen in afwijking daarvan.

Artikel

11k

Artikel

11l

§

6

Medisch-specialistische zorg

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

14a

Artikel

14b

Vervallen

§

7

Hulpmiddelen

Artikel

15

§

8

Ziekenvervoer

Artikel

16

§

9

Kraamzorg

Artikel

17

Artikel

18

De verzekerde wendt zich uiterlijk vijf maanden vóór de vermoedelijke datum van de bevalling met een aanvraag voor kraamzorg tot een kraamcentrum binnen wiens werkgebied de verzekerde woont.

§

10

Hulp door een audiologisch centrum

Artikel

19

§

11

Erfelijkheidsadvisering

Artikel

20

Artikel

20a

Vervallen

§

12

Niet-klinische haemodialyse

Artikel

21

§

13

Chronische intermitterende beademing

Artikel

22

§

14

Revalidatiezorg

Artikel

23

§

14a

Onderzoek in het kader van tuberculose of tuberculose-infectie

Artikel

23a

Onderzoek in het kader van de behandeling van tuberculose of tuberculose-infectie omvat onderzoek op aanvraag van een arts die verbonden is aan een gemeentelijke gezondheidsdienst.

§

15

Hulp door een trombosedienst

Artikel

24

De omvang van de door een trombosedienst te verlenen hulp, zomede de voorwaarden waaronder deze hulp wordt verleend, worden door Onze Minister vastgesteld.

§

16

Bijzondere bepalingen

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

In omstandigheden als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onder b, bestaat, mits is voldaan aan door het College zorgverzekeringen vast te stellen voorwaarden, aanspraak op een door het College zorgverzekeringen vast te stellen gehele of gedeeltelijke vergoeding van kosten van geneeskundige verzorging, welke redelijkerwijze niet kon worden uitgesteld tot de terugkomst in Nederland.

Artikel

29

Artikel

30

In de omstandigheid, als bedoeld in het tweede lid van artikel 25, bestaat, mits is voldaan aan door het College zorgverzekeringen vast te stellen voorwaarden, aanspraak op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van hulp, verleend door aan een ziekenfonds verbonden medewerkers en tot een door het College zorgverzekeringen vast te stellen bedrag indien de hulp door anderen is verleend.

§

17

Slotbepalingen

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Vervallen

Artikel

33

Dit besluit wordt aangehaald als: Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.

Artikel

34

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G. M. J. VELDKAMP.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, A. BARTELS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.