Gelijkstelling pedagogische diploma's

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Gelet op artikel 115 van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1971 (Stb. 839), juncto artikel 14 van het Besluit pedagogisch getuigschrift N.O. (Stb. 1954, 36), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 januari 1969 (Stb. 3),

Besluit:

Artikel

1

Het bewijs van het met gunstig gevolg afgelegde eindexamen van een opleiding voor het pedagogisch diploma, uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, wordt gelijkgesteld met het pedagogisch getuigschrift, uitgereikt op grond van het Besluit pedagogisch getuigschrift N.O.

Artikel

2

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1969.