Besluit van 25 januari 1973, houdende nieuwe regelen nopens de aflevering en de bewaring van en het omgaan met vergiften in apotheken en ziekenhuizen

Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 27 november 1972, Hoofdafd. G.M.B. Nr. 85714;
Gelet op artikel 26, onder h, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408);
De Geneesmiddelencommissie gehoord;
De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1972, Nr. 19);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 16 januari 1973, Hoofdafd. G.M.B., Nr. 87891;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit zijn vergiften:

  • a.

    de al dan niet in een farmaceutische vorm gebrachte substanties waarop de bepalingen van de Opiumwet (Stb. 1976, 425) van toepassing zijn:

  • b.

    de niet in een farmaceutische vorm gebrachte substanties welke door Onze Minister als vergift zijn aangewezen, voorzover zij zich in een apotheek bevinden;

  • c.

    de door Onze Minister aangewezen, in een farmaceutische vorm gebrachte substanties ten aanzien waarvan artikel 4, derde lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, toepassing heeft gevonden voor zover deze zich in een ziekenhuis, elders dan in een apotheek, bevinden.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Apothekers en apotheekhoudende artsen dragen zorg dat de in hun apotheek aanwezige kasten of ruimten, bedoeld in artikel 3, zijn afgesloten, indien noch zijzelf, noch in hun dienst zijnde personen, bevoegd tot uitoefening der artsenijbereidkunst, in het lokaal of de lokalen waarin deze kasten of ruimten zich bevinden, aanwezig zijn. De sleutels van deze kasten of ruimten worden onder hun verantwoordelijkheid gebruikt en bewaard.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen (Stb. 1963, 339) wordt ingetrokken.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. B. J. STUYT.
De Minister van Justitie, VAN AGT.

Bijlage

behorende bij het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973

AANVRAAG OM AFLEVERING VAN VERGIFT

Nr. .......................................................................................................................................................................

(Datum)

(Handtekening)

.......................................................

.........................................................................

Handtekening gemachtigde)

(Handtekening aanvrager)

.......................................................

.........................................................................

Ondergetekende ..............................................................................................................................................

wonende ..........................................................................................................................................................

verzoekt aan .....................................................................................................................................................

apotheker/apotheekhoudende arts ........................................................................................

te .........................................................................................................................................................................

hem/haar af te leveren ....................................................................................................................................

om te gebruiken voor .......................................................................................................................................

Ondergetekende (aanvrager van het vergift)

............................................................................................................................................................ machtigt

........................................................................................................................................................ wiens/wier

handtekening hieronder is geplaatst, het aangevraagde vergift voor hem/haar in ontvangst te nemen.

Bovenstaand vergift is door mij afgeleverd op de wijze als voorgeschreven in het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973.

(Handtekening van apotheker,

apotheekhoudende arts,

of apothekers-assistent)

........................................................................................................................................................................