Besluit van 22 november 1973, houdende bestrijding wratziekte 1973

Besluit bestrijding wratziekte 1973

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 15 oktober 1973, No. J 1867, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Overwegende dat het wenselijk is nieuwe voorschriften vast te stellen met betrekking tot de bestrijding van de aardappelwratziekte en daarbij tevens uitvoering te geven aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 december 1969 (69/464/EEG) betreffende de bestrijding van de wratziekte (Pb. 24 december 1969, nr. L 323);
De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 1973, no. 13);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 15 november 1973, No. J 1963, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:

"aardappel": de gehele aardappelplant of delen daarvan.

"wratziekte": de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

"schimmel": de schimmel Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

Artikel

2

Het is verboden op terreinen, waar wratziekte dan wel de aanwezigheid van de schimmel is aangetoond en die uit dien hoofde door Onze Minister zijn aangewezen, aardappelen, alsmede planten waarvan de ondergrondse delen kennelijk bestemd zijn voor wederuitplant, te telen of op zodanige wijze te bewaren dat zij in aanraking komen met de grond van deze terreinen.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Onze Minister kan bij regeling de teelt van aardappelen, behorende tot door hem aangewezen, voor wratziekte vatbare rassen, in het gehele land of in gedeelten daarvan verbieden.

Artikel

6

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Onze Minister kan, al dan niet onder voorwaarden, van het bij of krachtens de artikelen 2 tot en met 6 bepaalde, ontheffing verlenen.

Artikel

9

Het Besluit bestrijding aardappelwratziekte, Stb. 1953, 106, wordt ingetrokken.

Artikel

10

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, VAN DER STEE.
De Minister van Justitie, VAN AGT.