Examens accountants-administratieconsulenten

Examenbeschikking accountants-administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Veerman;

Besluit:

Afdeling

I

Algemene bepalingen

Afdeling

II

Regeling van het examen

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1a

Artikel

2

§

2

Schriftelijk gedeelte van het examen

Artikel

3

De voorzitter van de examencommissie draagt er zorg voor, dat aan elke kandidaat tijdig mededeling wordt gedaan:

  • a.

    van de dagen waarop en de plaats waar het schriftelijk gedeelte wordt afgenomen en van het rooster van dit examengedeelte;

  • b.

    van de regelen ter verzekering van een goede gang van zaken bij het examen, voor zover naar het oordeel van de voorzitter de kandidaat daarvan tevoren dient te worden verwittigd.

Artikel

4

De opgaven voor het schriftelijk gedeelte worden vastgesteld door de examencommissie.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

6a

Artikel

6b

Een kandidaat heeft het schriftelijk gedeelte van het examen met goed gevolg afgelegd, indien hij voor alle onderdelen, van het afleggen waarvan hij niet is vrijgesteld, ten minste het cijfer 6 heeft behaald, mits deze cijfers binnen een periode van vier jaren en zes maanden zijn behaald.

§

3

Mondeling gedeelte van het examen

Artikel

7

Artikel

7a

Artikel

7b

Een kandidaat heeft het mondeling gedeelte van het examen met goed gevolg afgelegd, indien hij voor beide onderdelen, voor zover hij van het afleggen daarvan niet is vrijgesteld, ten minste het cijfer 6 heeft behaald, mits deze cijfers binnen een periode van twee jaren en drie maanden zijn behaald.

§

4

Beoordeling en uitslag

Artikel

8

De beoordeling van de kandidaat wordt voor ieder onderdeel uitgedrukt in gehele cijfers 1 tot en met 10, waaraan de volgende betekenis toekomt:

1

= zeer slecht

2

= slecht

3

= zeer onvoldoende

4

= onvoldoende

5

= bijna voldoende

6

= voldoende

7

= ruim voldoende

8

= goed

9

= zeer goed

10

= uitmuntend

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Afdeling

III

Slotbepalingen

Artikel

13

Artikel

15

Artikel

16

De examencommissie brengt telkens na afloop van het examen aan de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen verslag uit omtrent haar werkzaamheden.

Artikel

17

Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Examenbeschikking accountants-administratieconsulenten’.

Artikel

18

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M.Hazekamp