Besluit van 19 juli 1974, houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 (Stb. 1973, 476)

Besluit nationaliteitsbewijs vissersvaartuigen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 juni 1974, No. J. 1210, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 3 juli 1974, No. 14);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van Landbouw en Visserij van 12 juli 1974, No. J. 1356, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Dit besluit verstaat onder:

  • a.

    "wet": de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967;

  • b.

    "document": het document bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet;

  • c.

    "vissersvaartuig": een vaartuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de wet.

Artikel

2

Het document is van het als bijlage bij dit besluit gevoegd model.

Het document wordt gedrukt op wit papier.

Artikel

3

Bij de aanvrage ter verkrijging van een document moeten worden overgelegd:

Artikel

4

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, VAN DER STEE
De Minister van Justitie, VAN AGT.

Model

behorend bij het Besluit houdende uitvoering van aritkel 2, tweede lid, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 (Stb. 1973, 476)

(voorzijde)

(binnenzijde)

‘s-Gravenhage, de .........................................................................................

De houder van het centraal visserijregister,

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

(Rijkswapen)

NATIONALITEITSBEWIJS

VOOR

VISSERSVAARTUIGEN

N.B.

De schipper is verplicht te zorgen, dat het nationaliteitsbewijs steeds aan boord van het vaartuig aanwezig is.

De ondergetekende, houder van het centraal visserijregister, verklaart, dat de *)....................................

genaamd .................................................................................................................................................................

eigenaar..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

in het centraal visserijregister ingeschreven ondere letterteken...............................................................

nummer(s)............................................................................................................................................................

een Nederlands vissersvaartuig is.

*) Beschrijving van het vaartuig.