Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene en de Staatssecretaris van Economische Zaken.
Overwegende, dat ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, nr. 72/276/EEG (Pb. EG L 173) en van de richtlijn van die Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels, nr. 73/44/EEG (Pb. EG L 83) overeenkomstig die richtlijnen onderzoekingsmethoden dienen te worden vastgesteld voor de beoordeling van de vraag of een textielartikel voldoet aan het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);

Besluiten:

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a.

  textielartikel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onderc, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);

 • b.

  kenmerkende textielvezels: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);

 • c.

  richtlijn 96/73/EG: richtlijn nr. 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (PbEG L 32);

 • d.

  richtlijn 73/44/EEG: richtlijn nr. 73/44/EEG van de Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels (PbEG L 83).

Artikel

2

Artikel

3a

Artikel

5

Leidschendam
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Hendriks
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th.M. Hazekamp

Bijlage

I

Vervallen

Bijlage

II

Kwantitatieve analysemethoden voor bepaalde binaire mengsels van kenmerkende textielvezels

Vervallen

Bijlage

III

Kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van kenmerkende textielvezels

Vervallen

Bijlage

IV

Vervallen

Bijlage

V

Vervallen