Beschikking vervoer besloten groepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk

I

Begripsbepalingen en toepassing

Artikel

1

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen, gegeven in de luchtvaartwet en de daarop rustende algemene maatregelen van bestuur, zijn tevens van toepassing op deze beschikking.

Voor toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt voorts verstaan onder:

A.
Besloten groep:

een groep of vereniging, die voldoet aan de volgende eisen:

 • a.

  zij dient zich duidelijk te onderscheiden van het algemene publiek;

 • b.

  haar werkelijke doelstelling moet hoofdzakelijk een andere zijn dan het organiseren van reizen;

 • c.

  haar ledental mag niet meer dan 20 000 bedragen, behalve voor vervoer op de Noord-Atlantische routes, waarvoor het ledental 50 000 mag bedragen;

 • d.

  zij moet ten minste twee jaar voor de datum van een uit te voeren vlucht hebben bestaan.

B.
Toestemming respectievelijk ontheffing:

door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende toestemming respectievelijk ontheffing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer.

C.
de inspecteur-generaal:

de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel

2

Toepassing

Tenzij bij internationale overeenkomst anders is geregeld, gelden de bepalingen van deze beschikking met betrekking tot het uitvoeren door luchtvaartmaatschappijen van vluchten voor vervoer van besloten groepen, die de zitplaatsruimte van het desbetreffende vliegtuig huren of laten huren, naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation, alsmede voor vluchten in Nederland welke aansluiting geven op de hiervoren bedoelde vluchten.

Hoofdstuk

II

Toestemming

Artikel

3

Artikel

4

Hoofdstuk

III

Algemene bepalingen

Artikel

5

Hoofdstuk

IV

Bijzondere bepalingen

Artikel

6

Het luchtvervoer van besloten groepen op routes tussen Nederland enerzijds en de Nederlandse Antillen anderzijds wordt in beginsel voorbehouden aan de luchtvaartmaatschappijen van de genoemde landen, die geregelde luchtdiensten tussen deze landen onderhouden.

Hoofdstuk

V

Aanvraag, toestemming en gegevens

Artikel

7

Aanvragen voor toestemming dienen door de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) ten minste 35 dagen voor de heenvlucht te worden ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (Plesmanweg 1–6 te Den Haag – faxnummer 070 356 34 50).

Artikel

8

Hoofdstuk

VI

Slotbepaling

Artikel

9

Deze beschikking treedt in werking op 1 augustus 1975 en kan worden aangeduid als ‘Beschikking vervoer besloten groepen’.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, T.Westerterp