Besluit van 18 oktober 1976, houdende regelen met betrekking tot de aflevering van Opiumwetmiddelen op recept

Besluit aflevering Opiumwetmiddelen op recept

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 29 september 1976, DG Vgz/GMI, nr. 44796;
De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 1976, nr. 18);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 15 oktober 1976, DG Vgz/GMI, nr. 45117;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aflevering Opiumwetmiddelen op recept".

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 23 juni 1976 (Stb. 424) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
Juliana
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, I. Vorrink
De Minister van Justitie, Van Agt