Beschikking ABC-vluchten

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk

I

Begripsbepalingen en toepassing

Begripsbepalingen

Artikel

1

De begripsbepalingen, gegeven in de luchtvaartwet en de daarop rustende algemene maatregelen van bestuur, zijn tevens van toepassing op deze beschikking. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt voorts verstaan onder

 • A.

  A(dvance) B(ooking) C(harter)vlucht:

  heen-en terugvlucht waarbij een of meerdere reisorganisatoren of reisorganisaties zitplaatsruimte van een of meer vliegtuigen hebben gehuurd voor het vervoer van een of meer niet-besloten groepen personen die zich een bepaalde tijd voor de vlucht verbonden hebben tot het ondernemen van een retourreis van een bepaalde tijdsduur;

 • B.

  toestemming respectievelijk ontheffing:

  door de Minister van Verkeer en Waterstaat verleende toestemming respectievelijk ontheffing, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Besluit ongeregeld luchtvervoer;

 • C.

  de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Toepassing

Artikel

2

Tenzij bij internationale overeenkomst anders is geregeld, gelden de bepalingen van deze beschikking met betrekking tot het uitvoeren door luchtvaartmaatschappijen van ABC-vluchten naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation, over Noord-Atlantische routes, naar of uit Canada, Mexico en/of de Verenigde Staten van Amerika, waarvan de dag van de heenvlucht valt nà 14 oktober 1979, alsmede voor vluchten in Nederland welke aansluiting geven op de hiervoren bedoelde vluchten.

Hoofdstuk

II

Toestemming

Artikel

3

Artikel

4

Hoofdstuk

III

Vervoersvoorwaarden

Algemeen Gebruik zitplaatsruimte

Artikel

5

Meerdere ABC-groepen mogen tegelijkertijd met éénzelfde vliegtuig reizen met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a.

  ABC-groepen, die de heenreis maken niet hetzelfde vliegtuig, mogen de terugreis maken op verschillende data en met verschillende vliegtuigen;

 • b.

  vermenging met andere soorten van personen chartervervoer is toegestaan tot een maximum van drie verschillende soorten per vlucht;

 • c.

  er dient een huurovereenkomst te bestaan met iedere betrokken luchtvaartmaatschappij inzake de in te nemen zitplaatsruimte van het te gebruiken of de te gebruiken vliegtuigen.

Omvang Groep

Artikel

6

Een aan een ABC-vlucht deelnemende groep dient uit ten minste 20 personen te bestaan, die allen zowel de heen- als de terugreis gezamenlijk moeten afleggen.

Reisbiljet

Artikel

7

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een niet overdraagbaar reisbiljet, dat geldig is voor de heen- en terugreis en ten minste de volgende gegevens moet bevatten:

 • a.

  naam van de vervoerende luchtvaartmaatschappij;

 • b.

  naam van de reisorganisatie of reisorganisator;

 • c.

  naam van de deelnemer en volgnummer op de in artikel 9 genoemde definitieve lijst;

 • d.

  de prijs die uitsluitend voor het luchtvervoer is betaald;

 • e.

  vaste boekingen voor zowel de heen- als de terugvlucht;

 • f.

  de opdruk A.B.C.

Lijsten

Artikel

8

Ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de datum van de heenvlucht dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij - per groep - te zijn overgelegd aan de inspecteur-generaal:

 • 1.

  een lijst (hoofdlijst) die de volgende gegevens moet bevatten:

  • a.

   de namen van de deelnemers in alfabetische volgorde;

  • b.

   hun nationaliteit;

  • c.

   hun geboortedatum of nummer van het paspoort of van een ander officieel identiteitsbewijs.

   Het aantal namen mag dat van de gecontracteerde zitplaatsen niet overtreffen.

 • 2.

  Een aan de onder lid 1 genoemde hoofdlijst eventueel toegevoegde lijst (wachtlijst), inhoudende dezelfde gegevens, waarbij het aantal namen dat van het aantal op de hoofdlijst niet mag overtreffen.

Artikel

9

Uiterlijk op de dag van de heenvlucht dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij aan de inspecteur-generaal - per groep - een definitieve lijst van de deelnemers te worden overgelegd met de gegevens, zoals vermeld in artikel 8, waaruit een eventuele overgang uit de wachtlijst naar de hoofdlijst blijkt, Deze overgang mag niet meer dan 15% van het aantal op de hoofdlijst voorkomende namen bedragen. Daarnaast dienen eventuele bijboekingen, verricht tot op de dag van de heenvlucht, welke maximaal 10% van het aantal per vlucht voor ABC-vervoer gecontracteerde stoelen mogen bedragen, te worden vermeld.

Artikel

10

Aanbieding aan publiek

Artikel

11

Betaling prijs

Artikel

12

De deelnemers, die zijn opgenomen in de hoofdlijst, genoemd in artikel 8, eerste lid, zullen ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de reisdatum 25% van de prijs van het luchtvervoer moeten hebben betaald.

Artikel

13

Alle deelnemers zullen tenminste uiterlijk op de dag van de heenvlucht de totale prijs voor het luchtvervoer moeten hebben voldaan.

Artikel

14

De reisorganisatie of reisorganisator zal ten minste 30 dagen onmiddellijk voorafgaande aan de reisdatum 25% van de charterprijs aan de luchtvaartmaatschappij(en) moeten hebben betaald, terwijl het restant daarvan uiterlijk op de dag van de heenvlucht aan de luchtvaartmaatschappij(en) moet zijn voldaan.

Hoofdstuk

IV

Tarieven

Artikel

15

Luchthavenbelastingen

Artikel

16

Luchthavenbelastingen (passagiersbelastingen) moeten afzonderlijk naast de prijs voor het luchtvervoer aan het publiek in rekening worden gebracht. Deze belastingen mogen op generlei wijze in mindering worden gebracht op de vervoerprijs, bedoeld in artikel 15, waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

Extra voorzieningen

Artikel

17

Hoofdstuk

V

Aanvraag toestemming

Artikel

18

Toestemming voor ABC-vluchten als in artikel 2 bedoeld dient door iedere betrokken luchtvaartmaatschappij schriftelijk te worden aangevraagd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat (Plesmanweg 1-6 te Den Haag, faxnummer 070 356 34 50) ten minste 30 dagen voor de vlucht onder overlegging van een kopie van de huurovereenkomst(en) tussen de luchtvaartmaatschappij(en) en de reisorganisatie(s) of de reisorganisator(en) en onder verstrekking van alle eventueel verder benodigde gegevens.

Hoofdstuk

VI

Nadere gegevens

Artikel

19

Hoofdstuk

VII

Slotbepalingen

Artikel

20

De beschikking POL/L 20310 van 16 januari 1979 wordt ingetrokken met ingang van 15 oktober 1979.

Artikel

21

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst. Zij kan worden aangeduid als ‘Beschikking ABC-vluchten’.

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Staatscourant en in de Luchtvaartgids Nederland, terwijl bij Mededeling aan Luchtvarenden (MAL) en Information Circular de uitvaardiging van de beschikking bekend wordt gemaakt. De beschikking wordt toegezonden aan de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie op de Luchthaven Schiphol.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd. N. Smit-Kroes