Vaststelling diverse modellen van formulieren Vleeskeuringsbesluit

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op de artikelen 2–4, 6, derde lid, 17, eerste lid, onder b, en 58, zesde en zevende lid, van het Vleeskeuringsbesluit (Stb. 1957, 29);
In overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Besluit:

Artikel

1

Het model van het formulier, waarmede de kennisgeving van het voornemen een of meer aan keuring onderworpen slachtdieren te slachten of te doen slachten dient te geschieden, wordt als volgt vastgesteld:

Artikel

2

Het model van het formulier, waarmede de kennisgeving, dat een slachtdier is doodgeboren, gestorven of in nood gedood dient te geschieden, wordt als volgt vastgesteld:

Kennisgeving, dat een slachtdier doodgeboren, gestorven of in nood gedood is, geschiedt in onderstaande vorm.

Artikel

3

Het model van het formulier, door middel waarvan vergunning tot slachten wordt gegeven, wordt als volgt vastgesteld:

Artikel

4

Het model van het formulier door middel waarvan voorwaardelijke vergunning tot slachten wordt gegeven, wordt als volgt vastgesteld:

Voorwaarde vergunning tot slachten wordt verleend in onderstaande vorm:

Artikel

8

Met niet-corroderend metaal wordt gelijkgesteld materiaal, dat voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen en aan verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PbEU L 338).

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Leidschendam
De Minister voornoemd,
Namens de Minister:
het hoofd van de Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden, plv., J. C. C.Pastor