Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 1981

De Minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 24 van de Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1981, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (Pb. EG 1981, nr. L 77);
Overwegende voorts dat het wenselijk blijkt gebruik te maken van de in het artikel 25 van de Verordening (EEG) nr. 1785/81 toegekende bevoegdheid;
Gelet op de Landbouwwet;
Gehoord het Landbouwschap,

Besluit:

Artikel

1

De quota, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1785/81 (Pb. EG nr. L 177) worden met ingang van het verkoopseizoen 1981/1982 als volgt vastgesteld

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv. secretaris-generaal, J. P. vanZutphen