Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken;

Besluiten:

Artikel

1

De Rijksdienst voor het Wegverkeer te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van de keuring, bedoeld in artikel 2, onder a, en de keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741).

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1982.

De Staatssecretarisvan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, J. J.Lambers-Hacquebard
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. C. Th. van derDoef
De Minister van Economische Zaken, J. C.Terlouw