Besluit van 4 maart 1982, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 30, tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg

Besluit gegevensverstrekking WTG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne a.i. en van Economische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 29 december 1981, DG Vgz/VKG/THP, nr. 270041;
Gelet op artikel 30, tweede en derde lid, en artikel 41, eerste en tweede lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646);
De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 1982 no. 820127/24);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Economische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 17 februari 1982, DG Vgz/VKG/THP, nr. 120503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De verstrekking van gegevens door de organen voor gezondheidszorg en de ziektekostenverzekeraars op grond van artikel 30 van de Wet tarieven gezondheidszorg geschiedt ten behoeve van:

 • a.

  het beoordelen van een ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd tarief of maximumtarief door het College;

 • b.

  het vaststellen of wijzigen van beleidsregels door het College;

 • c.

  het beoordelen van de door het College ter kennisneming voorgelegde tarieven of maximumtarieven en ter goedkeuring voorgelegde beleidsregels door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d.

  het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in artikel 13 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

 • e.

  het verkrijgen van inzicht in de effecten van het gevoerde beleid dan wel in de effecten die zijn te verwachten van het te voeren beleid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het College.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

De in dit besluit bedoelde gegevens worden verstrekt:

 • a.

  in het in artikel 3, eerste lid, bedoelde geval: gelijktijdig met het indienen van het verzoek om goedkeuring of vaststelling van een tarief;

 • b.

  in het in artikel 3, tweede lid, onder a, bedoelde geval: voor 1 maart van elk jaar, behoudens voor wat betreft de gegevens betreffende de jaarrekening, welke voor 1 augustus van elk jaar worden verstrekt;

 • c.

  in het in artikel 3, tweede lid, onder b, bedoelde geval: indien zij betrekking hebben op ten hoogste een maand, binnen dertig dagen na het verzoek om verstrekking, en overigens binnen zestig dagen na dat verzoek.

Artikel

5

In het in artikel 3, tweede lid, onder a, bedoelde geval worden de in dit besluit bedoelde gegevens verstrekt aan het College. Deze gegevens worden, op verzoek van Onze Minister door het College geheel of gedeeltelijk aan hem doorgezonden.

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking WTG.

Artikel

8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, M. Gardeniers-Berendsen
De Minister van Economische Zaken, J. C. Terlouw
De Minister van Justitie, J. de Ruiter
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, J. A. van Kemenade
De Minister van Defensie, H. van Mierlo
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Van der Louw
De Minister van Justitie, J. de Ruiter