Regeling afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen 1982

De Staatssecretaris van Economische Zaken, W. Dik,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

NAK :

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen;

NAKG:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden;

NAKB:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen;

NAKS:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen.

Artikel

2

Artikel

2a

Artikel

3

De beschikking afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen (Stcrt. 1976, 234) wordt ingetrokken.

Artikel

4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling afgifte certificaten van oorsprong bepaalde landbouwgoederen 1982.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, W.Dik

Bijlage

De Directeur van de NAK (in voorkomend geval: de NAKG, de NAKB of de NAKS) verklaart hierbij dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(omschrijving van de partij door middel van partij- of verpakkingsnummer, soort, ras, categorie en netto- en brutogewicht):

  • a.

    bestaat uit teeltmateriaal dat is geoogst in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (land, waarin het is geoogst);

  • b.

    voor ongeveer ...% bestaat uit teeltmateriaal dat buiten Nederland is vermeerderd uit teeltmateriaal van Nederlandse oorsprong en van daaruit weer naar Nederland is teruggeleverd;

  • c.

    voor ongeveer ...% bestaat uit in het buitenland geoogst teeltmateriaal, dat niet valt onder de onder b, bedoelde categorie.

plaats

datum

handtekening

(stempel)