Regeling bescherming persoonsgegevens Indische geïnterneerden

Regeling bescherming persoonsgegevens Indische geïnterneerden.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Overwegende, dat ten behoeve van de uitvoering van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 1981, 477) persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerde registratie;

Besluit:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

‘het Ministerie’:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

‘de registratie’:

de bij de afdeling Overzeese Pensioenen van het Ministerie gevoerde geautomatiseerde administratie van personen die een aanvraag hebben ingediend om een eenmalige uitkering op grond van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden;

‘de houder’:

de chef van de afdeling Overzeese Pensioenen van het Ministerie;

‘de aanvrager’:

de aanvrager van een uitkering op grond van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden;

‘de uitvoerder’:

het Rijks Computercentrum.

Artikel

2

Doelstelling van de registratie

Doelstelling van de registratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een beoordeling van de door een aanvrager ingediende aanvraag om een eenmalige uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet Indische geïnterneerden en voor de eventuele betaling daarvan.

Artikel

3

In de registratie opgenomen gegevens

De registratie bevat

 • a.

  naam, voorletters, geboortedatum, adresgegevens en bankrekening- respectievelijk postgironummer van de aanvrager;

 • b.

  de beslissing over de toekenning van een eenmalige uitkering krachtens de Uitkeringswet Indische geïnterneerden;

 • c.

  de ten behoeve van een goede verwerking in de registratie noodzakelijke administratief toegevoegde coderingen.

Artikel

4

Verwijdering van gegevens

De op een aanvrager betrekking hebbende gegevens worden uiterlijk 4 jaren na de datum waarop de aanvraag is beslist uit de registratie verwijderd.

Artikel

5

Functionering van de registratie

Artikel

6

Toegang tot de registratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden de ambtenaren werkzaam bij de houder en de uitvoerder.

Artikel

7

Gebruik van gegevens

De in de registratie opgenomen gegevens worden alleen in het kader van de in artikel 2 aangegeven doelstelling gebruikt. Gegevens kunnen uitsluitend worden verstrekt aan:

 • a.

  de aanvrager, voor zover het gaat om uitoefening van het in artikel 8 geregelde recht op kennisneming;

 • b.

  controle-instanties, voor zover het gaat om uitoefening van in wettelijke voorschriften neergelegde controletaken.

Artikel

8

Recht op kennisneming

Artikel

9

Recht op correctie

Artikel

11

Inzage van de regeling

Deze regeling ligt ter inzage bij de afdeling Overzeese Pensioenen, bij de Stafafdeling Voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en bij de Centrale Bibliotheek van het Ministerie van Justitie.

Artikel

12

Slotbepalingen

's-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken, E. vanThijn