Toepassing Wet toezicht kredietwezen t.a.v. Ned. Waterschapsbank en Bank Ned. Gemeenten

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 1 mei 1981, Stb. 289, tot uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen dan hypotheekbanken (Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen);
De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel

2

Deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 juli 1982.

De Minister van Financiën, Van derStee