Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello;

Besluiten:

Artikel

1

In geval van een homogene uitwendige bestraling van het gehele lichaam wordt voor de in onderstaande tabel opgenomen stralingssoorten de waarde van de kwaliteitsfactor, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder o, van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358) als volgt vastgesteld:

Röntgen-, gamma-, bêta-stralen, electronen en positronen

1

Neutronen met onbekende energie

10

Artikel

2

Voor neutronenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de neutronenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage II.

Artikel

3

Voor protonenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de protonenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt, in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage III.

Artikel

4

Indien toepassing van de artikelen 1, 2 en 3 niet mogelijk is, wordt de waarde van de kwaliteitsfactor bepaald met behulp van de in bijlage I opgenomen tabel en de in bijlage IV opgenomen figuren.

Artikel

5

De in artikel 2, eerste lid, onder p, van het Definitiebesluit Kernenergiewet bedoelde andere factoren dan de kwaliteitsfactor en de waarde van deze factoren dienen te worden gekozen in overeenstemming met de aanbevelingen van The International Commission on Radiological Protection, vastgesteld in ICRP publication 2, Report of Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation (1959), uitgegeven bij Pergamon Press.

Artikel

6

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis.

Artikel

7

De beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis (Stcrt. 1969, 234) wordt ingetrokken.

Artikel

8

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P.Winsemius
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, J. P. van derReijden
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. A.Kappeyne van de Coppello