Samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L. de Graaf,

Besluit:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

3a

Voor de toepassing van de artikelen 33, eerste lid, en 34, eerste lid, van de AAW en de artikelen 44, eerste lid, en 45, eerste lid, van de WAO worden onder inkomsten uit arbeid, die niet in dienstbetrekking worden verricht, verstaan de bruto-inkomsten, verminderd met het bedrag aan premies op grond van de AAW en de AWBZ, berekend met inachtneming van de premiepercentages, zoals deze voor die wetten zijn vastgesteld op grond van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 127).

Artikel

4

Artikel

5

Indien degene, ten aanzien van wie de artikelen 33 of 34 van de AAW en/of de artikelen 44 of 45 van de WAO toepassing vinden, recht heeft op een uitkering, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of d, wordt het van de arbeidsongeschiktheidsuitkering uit te betalen bedrag niet verder beperkt dan tot het volle bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, verminderd met het bedrag van de in artikel 3, eerste lid, onder a of d, bedoelde uitkering. Daarbij blijft het bepaalde in artikel 4, tweede lid, buiten toepassing.

Artikel

6

Het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering dat wordt uitbetaald aan degene ten aanzien van wie artikel 44 van de WAO toepassing vindt in onmiddellijke aansluiting op een periode waarin artikel 30, eerste lid, van de ZW, toepassing vond wordt zodanig vastgesteld dat de som van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de inkomsten uit arbeid niet minder bedraagt dan laatstelijk aan ziekengeld en inkomsten uit arbeid bij toepassing van voornoemd artikel 30 werd ontvangen.

Artikel

7

Indien de uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verminderd met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 34 van de A.A.W., artikel 45 van de W.A.O., dan wel artikel 39 of artikel 41 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijft artikel 32, tweede lid, van de Z.W. buiten toepassing.

Een vermindering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van het overigens bij of krachtens de A.A.W., de W.A.O. en de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalde vindt plaats na toepassing van voornoemde artikelen 34 van de A.A.W., 45 van de W.A.O., dan wel 39 of 41 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel

8

Artikel

9

De beschikking van 18 januari 1968, nr. 61255 (Stcrt. 1968, nr. 20) en de beschikking van 28 oktober 1976, nr. 55 276 (Stcrt. 1976, nrs. 213 en 216), zoals die beschikkingen sindsdien zijn gewijzigd, worden ingetrokken.

Artikel

10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publikatie in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1983.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, L. deGraaf