Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 11 en artikel 13, eerste lid, van het Invoer- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980 (Stb. 758);
In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Paragraaf

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

a.
Minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b.
Dienst Regelingen:

Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

c.
produktschap:

produktschap voor Vee en Vlees;

d.
verordening 32/82:

Verordening (EEG) nr. 32/82 van de Commissie der Europese Gemeenschappen van 7 januari 1982, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer in de rundvleessector (Pb. E.G. 1982, nr. L 4). Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2304/82 (Pb. E.G. 1982, nr. L 246);

e.
verordening 1964/82:

Verordening (EEG) nr. 1964/82 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 juli 1982, tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten vlees zonder been (Pb. E.G. 1982, nr. L 212);

f.

Vervallen

g.
volwassen mannelijke runderen:

mannelijke runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg of, indien het levend gewicht niet kan worden vastgesteld, met een geslacht gewicht van ten minste 150 kg;

h.
identificatieattest:

attest waarvan het model is opgenomen in de bijlage van verordening 32/82;

i.
attest ‘uitgebeend vlees’:

attest waarvan het model is opgenomen in de bijlage van verordening 1964/82;

j.

Vervallen

k.
vlees:

vers of gekoeld vlees in de vorm van hele of halve karkassen, compensated quarters, voorvoeten of achtervoeten;

l.
technische delen:

de in de bijlage 1 bij deze beschikking omschreven delen, zonder been, afkomstig van verse of gekoelde achtervoeten;

m.

Vervallen

n.
achtervoeten:

achterspannen of achtervoeten, zoals gedefinieerd in de Aanvullende Aantekeningen onder A sub f) en g) van hoofdstuk 2 van het gemeenschappelijk douanetarief, met ten hoogste 9 ribben of 9 paar ribben;

o.
belanghebbende:

degene die aanspraak maakt op een bijzondere restitutie of degene die namens deze handelt;

p.
uitsnijruimte:

ruimte in uitsnijderij, waar wordt uitgebeend en verpakt of uitgesneden;

q.
bijzondere restituties:

bijzondere restitutie als bedoeld in verordening 32/82 dan wel 1964/82;

r.
uitvoer:

uitvoer uit de Gemeenschap, leveranties als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 (PbEG nr. l 351) of het plaatsen van de produkten onder de regeling bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 (Pb. E.G. nr. L 62).

Artikel

2

Paragraaf

2

Bepalingen betreffende de bijzondere restitutie voor vlees

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Het in artikel 4, vierde lid, bedoelde merk wordt aangebracht op:

 • de voorvoet: op de fijne rib of op de naborst;

 • de achtervoet: op de dunne lende of op de vang.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Paragraaf

3

Bepalingen betreffende de bijzondere restitutie voor technische delen

Artikel

9

Artikel

10

Belanghebbende dient de achtervoeten, schriftelijk en tenminste twee werkdagen voorafgaande aan de dag waarop hij de identificatie en het wegen wil doen plaatsvinden bij Dienst Regelingen ter identificatie aan te melden.

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Paragraaf

4

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Vervallen

Artikel

22

Vervallen

Paragraaf

5

Bijzondere bepalingen betreffende de douaneformaliteiten bij uitvoer

Artikel

23

Het vervullen van de douaneformaliteiten voor uitvoer van technische delen dient met inachtneming van de in artikel 9, eerste lid, onder b en c, vermelde voorwaarden en onverminderd het bepaalde in de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, plaats te vinden binnen tien werkdagen volgend op de datum van aanvaarding van de verklaring, als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Artikel

24

Paragraaf

6

Slotbepalingen

Artikel

25

Artikel

26

De beschikking bijzondere restitutie bij uitvoer rundvlees 1982 (Stcrt. 81) en de Beschikking bijzondere restitutie bij uitvoer uitgebeend rundvlees 1982 (Stcrt. 145) worden ingetrokken, behoudens ten aanzien van vlees, onderscheidenlijk achtervoeten waarvoor het VIB vóór 1 maart 1984 een identificatie-attest heeft afgegeven.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, G. J. vanDinter

Bijlage

Omschrijving technische delen artikel 14 Beschikking bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees 1984:

 • A.

  Schenkel;

 • B.

  Platte bil;

 • C.

  Muis;

 • D.

  Peeseind;

 • E.

  Bovenbil;

 • F.

  Spierstuk;

 • G.

  Staartstuk;

 • H.

  Dikke lende;

 • I.

  Slip van de lende;

 • J.

  Fijne rib;

 • K.

  Dunne lende;

 • L.

  Haas;

 • M.

  Vang.

Bijlage

1

Door vernummering vervallen.

Bijlage

2

Vervallen