Besluit van 23 augustus 1989, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werknemersverzekeringen, Afdeling Werkloosheidsregelingen, nr. SZ/SVW/89/2566;
De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1989, nr. W12.89.0249);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 augustus 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/SVW/89/3774;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepaling

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Uitbreiding van de kring van verzekerden

Artikel

2

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander die in dienst is van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever, deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig en woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel

3

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die niet in Nederland woont en behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, tenzij hij in hoofdzaak in het woonland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever buiten Nederland.

Artikel

3a

Buiten Nederland en Europa werkzaam

Artikel

4

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander en de vreemdeling, bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000 die in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever en in hoofdzaak in Nederland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever in Nederland.

Artikel

4a

Artikel

4b

Artikel

4c

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de vreemdeling die:

rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder f tot en met k, van de Vreemdelingenwet 2000,

indien hij:

  • a.

    in Nederland, met uitzondering van het continentaal plat, in overeenstemming met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid in dienstbetrekking verricht;

  • b.

    op het continentaal plat arbeid in dienstbetrekking verricht.

Beperking van de kring van verzekerden

Artikel

5

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in Nederland woont, doch buiten Nederland in dienstbetrekking arbeid verricht en ter zake van die arbeid is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op grond van een in het land waar hij werkt geldende wettelijke regeling.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd de vreemdeling die deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig mits hij woont aan boord van dat vaartuig.

Artikel

10

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, en ter zake van die dienstbetrekking is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid op grond van een in het land, waar zijn werkgever woont of gevestigd is, geldende wettelijke regeling, tenzij hij in hoofdzaak in Nederland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever in Nederland.

Artikel

11

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die niet in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en in hoofdzaak in het woonland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever buiten Nederland.

Artikel

12

Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt niet beschouwd degene die in dienst is van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever, deel uitmaakt van de bemanning van een zee- of binnenvaartuig en niet langer dan zes maanden in Nederland werkzaam is.

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Vervallen

Artikel

16b

Artikel 7, derde lid, is niet van toepassing ten aanzien van de particulier bediende, bedoeld in dat lid, indien deze persoon op de dag van inwerkingtreding van het besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong (Stb. 514) werknemer was in de zin van de werknemersverzekeringen.

Slotbepalingen

Artikel

16c

Artikel 4b, eerste lid, zoals dat onmiddellijk voor 1 juli 2022 luidde, blijft van toepassing op personen die onmiddellijk voor die datum verzekerd waren voor de werknemersverzekeringen op grond van dat lid zolang de verzekering op die grond voortduurt.

Artikel

17

Het besluit van 24 december 1986, Stb. 654, wordt ingetrokken.

Artikel

18

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1990.

Artikel

19

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990".

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes