Besluit van 24 oktober 1989, houdende voorschriften met betrekking tot de bereiding, de ambulante handel en de aflevering van diergeneesmiddelen aan de houders van dieren

Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en aflevering van diergeneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 4 april 1989, J. 891072, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur na overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 42, eerste lid, onderdelen b, d, e en f, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);
De Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 1989, nr. W11.89.0183);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 9 oktober 1989 No. J. 897266, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemeen

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet: Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

magistraal bereiden: bereiden van diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de wet;

ambulante handel: het afleveren in het kader van markthandel, straathandel en handel te water, zomede het afleveren van diergeneesmiddelen aan de huizen van vaste afnemers alsmede in het kader van het venten, zijnde de vorm van straathandel in de uitoefening waarvan diergeneesmiddelen aan willekeurige gegadigden worden afgeleverd anders dan op een vaste standplaats;

gekanaliseerde diergeneesmiddelen: diergeneesmiddelen bedoeld in artikel 29 van de wet;

verpakking, recipiënt of buitenverpakking: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen (Stb. 1986, 511).

§

2

Het magistraal bereiden

Artikel

2

Artikel

3

Het is dierenartsen verboden recepten voor de magistrale bereiding uit te schrijven of af te geven anders dan in verband met een aanwijsbaar ziektegeval bij dieren die bij hen onder behandeling zijn en waarvoor hun hulp is ingeroepen.

Artikel

4

Het is dierenartsen verboden diergeneesmiddelen magistraal te bereiden of daartoe recepten uit te schrijven of af te geven indien diergeneesmiddelen voor eenzelfde doel zijn geregistreerd, dan wel diergeneesmiddelen met dezelfde werkzame substantie en farmaceutische vorm zijn geregistreerd.

Artikel

5

De lokaliteit die door een dierenarts wordt gebruikt om diergeneesmiddelen magistraal te bereiden dient:

 • a.

  voldoende groot te zijn en zodanig te zijn ingericht dat daarin alle noodzakelijke handelingen naar behoren kunnen worden verricht;

 • b.

  goed onderhouden, schoon, opgeruimd en goed verlicht te zijn;

 • c.

  van een zodanige klimaatbeheersing te zijn voorzien, dat de temperatuur en de vochtigheidsgraad geen ongewenste invloed kunnen uitoefenen op de zich daarin bevindende grondstoffen of diergeneesmiddelen;

 • d.

  van een vlakke, gladde en ondoorlaatbare vloer te zijn voorzien, zonder scheuren of open afvoeren.

§

3

Ambulante handel

Artikel

6

De ambulante handel in gekanaliseerde diergeneesmiddelen is verboden.

Artikel

7

De ambulante handel in andere dan gekanaliseerde diergeneesmiddelen is verboden, tenzij:

 • a.

  degene die de ambulante handel bedrijft, beschikt over een lokaliteit waarin diergeneesmiddelen worden bewaard welke tenminste voldoet aan de in artikel 25 van het Eisen- en controlebesluit 1993, bedoelde eisen.

 • b.

  de diergeneesmiddelen op de plaats van verkoop duidelijk gescheiden worden gehouden van andere produkten en zij zich bevinden in een verpakking welke het gebruik van het desbetreffende diergeneesmiddel slechts mogelijk maakt bij één of een klein aantal dieren;

 • c.

  de diergeneesmiddelen verpakt in daarvoor bestemde bakken worden gehouden, die geen vocht doorlaten, schoon, vlak, glad en afwasbaar zijn. De inhoud van de desbetreffende bak moet groter zijn dan het totaal volume van de zich daarin bevindende verpakkingen;

 • d.

  de plaats van waar of waaruit de verkoop van diergeneesmiddelen plaatsvindt, schoon en droog is en op eenvoudige wijze kan worden gereinigd;

 • e.

  de diergeneesmiddelen in een zodanige toestand worden gehouden dat de kwaliteit voldoende blijft gewaarborgd;

 • f.

  de plaats waar de verkoop van diergeneesmiddelen plaatsvindt van voldoende verlichting is voorzien.

§

4

Het afleveren van diergeneesmiddelen aan houders van dieren

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Het is onverminderd het bepaalde in het Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen aan dierenartsen en apothekers verboden gekanaliseerde diergeneesmiddelen af te leveren aan houders van dieren indien de verpakking of het etiket niet tevens is voorzien van een aanduiding inhoudende de vermelding "dierenarts" of "apotheker" alsmede hun adres en de datum waarop de betrokken aflevering plaatsvindt.

§

5

Slotbepaling

Artikel

11

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin