Aanwijzing instellingen voor bereiding en aflevering farmaceutische produkten

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538).

Besluit:

Artikel

1

Als een instelling, als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (Stb. 1977, 538) worden aangewezen ziekenhuizen en abortusklinieken als bedoeld in de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 1981, 257) waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2 van die wet is verleend.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Nederlandse Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Rijswijk
De staatssecretaris voornoemd, H. J.Simons