Regeling ex. artikel 2a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van artikel 2a van het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (Stb. 1990, 240) wordt verstaan onder:

a.
normale levensduur:

80 000 km of 5 jaar, welk van de twee het eerst wordt bereikt;

b.
goede werking:

een zodanige werking dat bij een steekproef van ten minste vijf motorrijtuigen de voor de serieproduktie geldende waarden, genoemd in punt 7.1.1.1. en statistisch bewerkt overeenkomstig het gestelde in punt 7.1.1.2. van bijlage I van richtlijn 70/220/EEG, laatstelijk gewijzigd bij de Richtlijn van de Commissie van 17 juli 1989 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de Richtlijnen 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG en 80/1269/EEG van de Raad op het gebied van motorvoertuigen (89/491/EEG, PbEG L 238) niet wordt overschreden.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1990.

's-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. G. M.Alders