Besluit van 3 september 1990 tot gefaseerde integratie in het Provinciefonds van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, provinciaal overleg zwakzinnigenzorg en provinciale beraadsgroepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1986 (Stb. 400) tot uitvoering van de artikelen 160d, derde lid, en 160h, tweede lid, van de Provinciewet

Besluit integratie welzijnsmiddelen provinciefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 21 maart 1990, BMV89/374/U20, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie;
Overwegende dat het gewenst is enkele per 1 januari 1989 naar het Provinciefonds overgehevelde specifieke uitkeringen gefaseerd te doen opnemen in de algemene uitkering;
Overwegende dat het gewenst is de mogelijkheid van beroep open te stellen tegen de definitieve vaststelling van de zogenaamde integratie-uitkeringen;
Gelet op artikel 160e van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);
Gehoord de provincies (adviezen van 26 oktober 1988, I 1986/88; 30 januari 1989, I 1988/89 en 25 september 1989, I 1701c/89);
De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1990, nr. W04.90.0153);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 16 augustus 1990, BMV89/374/24;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het bedrag dat op grond van artikel 160e van de Provinciewet met ingang van het uitkeringsjaar 1989 in de begroting van het Provinciefonds 1989, artikel 4, is opgenomen in verband met de overheveling van uitkeringen inzake welzijn en volksgezondheid, te weten: de brede doeluitkering ex artikel 18 Welzijnswet (Stb. 1987, 73); de Tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk 1987 (Stb. 1986, 212); de Rijksbijdrageregeling maatschappelijke dienstverlening fase I (Stb. 1981, 670), exclusief sociaal-pedagogische zorg; de plankostenvergoeding Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV); de middelen van de steunfunctie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); de uitkeringen met betrekking tot het Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg en de uitkeringen ten behoeve van de provinciale beraadgroepen inzake de jeugdhulpverlening, wordt over de provincies verdeeld overeenkomstig artikel 2.

Artikel

2

Artikel

3

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1989.

Artikel

5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit integratie welzijnsmiddelen Provinciefonds.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, D. IJ. W. de Graaff-Nauta
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin