Instelling Commissie coördinatie en harmonisatie kansspelbeleid

De Staatssecretaris van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen, die advies uitbrengt over de wijze waarop aan een verbeterde coördinatie en harmonisatie van het kansspelbeleid vorm kan worden gegeven;

Besluit:

Artikel

I

Artikel

II

Artikel

III

Artikel

IV

Artikel

V

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel

VI

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van artikel 9, vierde lid, van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182). Na afloop van de werkzaamheden van de commissie zal het hoofd van de algemene secretarie van het Ministerie van Justitie met het beheer van het archief worden belast.

Artikel

VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Justitie, A.Kosto