Besluit van 6 oktober 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994

Kentekenreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juni 1993, nr. RV 151906, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 1993, nr. W09.93.0363);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 september 1994, nr. R 183051; Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bedrijfsvoorraad: te verhandelen, bewaren of bewerken voertuigen waarvan een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad de eigendom heeft verkregen;

 • bedrijfsvoorraad deel I B: deel I B van een kentekenbewijs van een bij ministeriële regeling vastgesteld model, afgegeven door een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad, ten behoeve van voertuigen die in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen;

 • bedrijfsvoorraadpas: pas als bedoeld in artikel 48, eerste lid;

 • bijzonder kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 38 van de wet;

 • emissieklasse: klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig;

 • erkend bedrijf bedrijfsvoorraad: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 62 van de wet is verleend;

 • erkend bedrijf exportdienstverlening: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 66a van de wet is verleend;

 • erkend bedrijf tenaamstelling: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 61a van de wet is verleend;

 • handelaarskenteken: kenteken als bedoeld in artikel 3;

 • kentekenbewijs deel II: deel II van een tweedelig kentekenbewijs;

 • kentekencard: deel I van een tweedelig kentekenbewijs afgegeven na 31 december 2013;

 • schorsingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is geschorst;

 • tenaamstellingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is tenaamgesteld;

 • voertuig: motorrijtuig of aanhangwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet;

 • vrijwaringsbewijs: bewijs van beëindiging van tenaamstelling in het kentekenregister;

 • wet: Wegenverkeerswet 1994;

Hoofdstuk

2

Kentekens

Artikel

1a

Uitzondering kentekenplicht

Als categorieën bromfietsen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet waarop artikel 36 van de wet niet van toepassing is, worden, voor zover deze voertuigen voldoen aan de begripsomschrijving van bromfiets in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de wet, vastgesteld:

 • a.

  bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet;

 • b.

  motorrijtuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 6 km/h;

 • c.

  motorrijtuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd, en

 • d.

  motorrijtuigen met drie symmetrisch geplaatste wielen, waarvan een wiel aan de voorzijde en twee wielen aan de achterzijde, die voornamelijk zijn ontworpen voor gebruik buiten de wegen en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel

1b

Uitzondering kentekenplicht motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en bepaalde aanhangwagens

Artikel

2

Opgave en inrichting kenteken

Artikel

3

Handelaarskenteken

Aan een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad of aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel b, kan, indien wordt voldaan aan hoofdstuk 5, voor de in artikel 37, derde lid, van de wet bedoelde voertuigen een kenteken worden opgegeven dat slechts één lettergroep bevat, zijnde voor:

 • a.

  andere motorrijtuigen dan genoemd in de onderdelen b en c de lettergroep FH, HA, HF of HH;

 • b.

  bromfietsen de lettergroep HC;

 • c.

  landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines de lettergroep LH;

 • d.

  aanhangwagens de lettergroep OA.

Artikel

4

Bijzondere kentekens

Artikel

5

Kentekenplaat

Hoofdstuk

3

Registratie van kentekens

Artikel

6

De inrichting van het kentekenregister

Artikel

7

Authentieke en gevoelige gegevens

Artikel

8a

Verstrekking van gevoelige gegevens aan autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties

Uit het kentekenregister worden door de Dienst Wegverkeer gevoelige gegevens verstrekt aan:

 • a.

  met de registratie van voertuigen belaste autoriteiten buiten Nederland ten behoeve van de registratie van voertuigen aldaar;

 • b.

  autoriteiten buiten Nederland die zijn belast met de handhaving van verkeersregels, de opsporing van verkeersovertredingen en de heffing van parkeerbelasting of andere heffingen inzake het gebruik van de weg;

 • c.

  met de toelating van voertuigen belaste autoriteiten buiten Nederland, omtrent typen voertuigen, voertuigsystemen, voertuigonderdelen of technische eenheden en omtrent de uitstoot van verontreinigde gassen en deeltjes;

 • d.

  autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties voor zover dit ter uitvoering van een verdrag of een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisaties vereist is.

Artikel

9

Verstrekking van gevoelige gegevens aan anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties

Artikel

10

Aanvraag van gegevens

Artikel

11

Verstrekking van persoonsgegevens aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c

Artikel

12

Verstrekking van gevoelige gegevens aan beroepsbeoefenaren

Aan beroepsbeoefenaren of categorieën van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, worden de gevraagde gegevens verstrekt, voor zover zij deze gegevens beroepshalve nodig hebben voor het realiseren van rechten en plichten met betrekking tot het desbetreffende voertuig of de eigenaar dan wel houder daarvan, die voor de aanvrager of diens cliënt bestaan of kunnen ontstaan, voortvloeiend uit wettelijk voorschrift of uit overeenkomst, een en ander voor zover bij de aanwijzing, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, is bepaald.

Artikel

13

Verstrekking van gevoelige gegevens aan geregistreerde rechtspersonen en bedrijven

Artikel

14

Verstrekking van gevoelige gegevens aan informatieproviders

Artikel

15

Gebruik van gevoelige gegevens

De personen en instanties als bedoeld in artikel 9, eerste lid, mogen de aan hen verstrekte gevoelige gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.

Artikel

16

Beperking aan verstrekking en gebruik van gevoelige gegevens

Op verzoek van betrokkene wordt in het kentekenregister geregistreerd dat hij zijn toestemming onthoudt aan de verstrekking van op hem betrekking hebbende gevoelige gegevens aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c.

Artikel

16a

Tarief voor toezicht

Het tarief, bedoeld in artikel 45a, derde lid, van de wet wordt in rekening gebracht in bij ministeriële regeling te bepalen gevallen aan in die ministeriële regeling aangewezen personen en instanties of categorieën daarvan.

Hoofdstuk

4

Inschrijven in het kentekenregister en tenaamstelling

Artikel

17

Kentekenbewijzen

Artikel

18

Uitzondering verstrekking tenaamstellingscode

Voor voertuigen waarvoor een van de in artikel 17, derde lid, bedoelde kentekens is opgegeven, verstrekt de Dienst Wegverkeer geen tenaamstellingscode.

Artikel

19

Uitzonderingen aanvraageisen

Artikel

20

Weigering tenaamstelling

Artikel

21

Inschrijving zonder tenaamstelling

Overeenkomstig artikel 48, zesde lid, van de wet kan een voertuig worden ingeschreven zonder tenaamstelling, indien met betrekking tot het voertuig bij een in artikel 22 of 26 van de wet bedoelde keuring niet kan worden vastgesteld, dan wel slechts op termijn kan worden vastgesteld of dat voertuig al dan niet voldoet aan de voor toelating tot het verkeer op de weg vastgestelde eisen en inschrijving naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer verantwoord is.

Artikel

22

Vordering afgifte kentekenbewijs ter inzage

Artikel

23

Rijden met geschorste tenaamstelling en met niet tenaamgesteld voertuig

Artikel

24

Ter beschikking stellen van een voertuig ten behoeve van een kenteken als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel b

Artikel

25

Eerste inschrijving en tenaamstelling van een voertuig

Artikel

25a

Tenaamstelling uit bedrijfsvoorraad

Artikel

25b

Inschrijving en tenaamstelling voertuig uit andere EU-lidstaat

Artikel

26

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel

27

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel

28

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

28a

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht en tenaamstellen van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

29

Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een tenaamgestelde

Artikel

30

Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel

31

Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel

32

Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel

33

Verval van de tenaamstelling: voorgoed buiten Nederland brengen van een voertuig

Artikel

34

Melden wijziging voertuiggegevens

Artikel

35

Uitzondering aanwijzing kentekenbewijzen in verband met tarieven

Bij ministeriële regeling kunnen kentekenbewijzen worden aangewezen waarvoor geen bedrag ter dekking van de in artikel 4q, tweede lid, van de wet, bedoelde kosten wordt vastgesteld.

Artikel

36

Vervangende kentekencard en tenaamstellingscode

Artikel

37

Vervangende kentekencard en tenaamstellingscode bij einde beslag

Artikel

38

Verbod rijden over de weg

Artikel

39

Vordering tot overgifte van de kentekencard

Artikel

40

Verval van de tenaamstelling in het kentekenregister

De tenaamstelling in het register vervalt zodra:

 • a.

  op grond van een aanvraag als bedoeld in artikel 26, tweede lid, een voertuig is tenaamgesteld;

 • b.

  op grond van een verzoek als bedoeld in artikel 27, derde lid, een voertuig is opgenomen in de bedrijfsvoorraad;

 • c.

  op grond van een verzoek als bedoeld in artikel 28, tweede lid, een aanvraag als bedoeld in artikel 28a, tweede tot en met vierde lid, of de verplichting als bedoeld in artikel 29, eerste lid, een voertuig is tenaamgesteld;

 • d.

  krachtens artikel 30 het voertuig is ingeschreven en tenaamgesteld;

 • e.

  een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad een melding als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel b of c, heeft gedaan;

 • f.

  de Dienst Wegverkeer een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269), heeft ontvangen dat door een daartoe bevoegde verwerker, zoals bedoeld in die richtlijn, in een andere lidstaat van de Europese Unie is afgegeven, of

 • g.

  de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen heeft verklaard op grond van een verzoek als bedoeld in artikel 40c, eerste lid.

Artikel

40a

Verval van een tijdelijke tenaamstelling in het kentekenregister

Artikel

40b

Vervallenverklaring van de tenaamstelling

Artikel

40c

Verzoek verval tenaamstelling

Artikel

40d

Herstel vervallenverklaring

De Dienst Wegverkeer kan de vervallen tenaamstelling in het register herstellen indien de reden voor vervallenverklaring is komen te vervallen.

Artikel

40e

Gelding EU-richtlijn

Een wijziging van richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269) gaat voor de toepassing van artikel 40 en artikel 46 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Hoofdstuk

5

Handelaarskentekenbewijzen

Artikel

41

Basis handelaarskentekenbewijzen

Voor voertuigen als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de wet, geldt het vereiste dat een kenteken voor een bepaald voertuig dient te zijn opgegeven niet, mits dat voertuig een handelaarskenteken voert, dat behoort bij een ingevolge artikel 42 afgegeven handelaarskentekenbewijs waarvan gebruik wordt gemaakt overeenkomstig de in dit hoofdstuk bedoelde voorschriften.

Artikel

42

Aanvraag

Artikel

43

Weigering afgifte

Onverminderd artikel 42 wordt de afgifte van handelaarskentekenbewijzen geweigerd indien een of meer aan de aanvrager afgegeven handelaarskentekenbewijzen op grond van artikel 45, eerste lid, onderdeel d, ongeldig zijn verklaard binnen een direct aan de datum van indiening van de aanvraag voorafgaande periode van zes maanden.

Artikel

44

Gebruik

Artikel

45

Ongeldigverklaring

Hoofdstuk

5a

Erkenningsregeling tenaamstelling

Artikel

45a

Termijn erkenning na verzoek om intrekking

Na indiening van het verzoek om intrekking, als bedoeld in artikel 61d, eerste lid, van de wet, kan de Dienst Wegverkeer bepalen dat de erkenning gedurende twee jaar van kracht blijft.

Hoofdstuk

6

Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad

Artikel

46

Onderwerp erkenning

Artikel

47

Aanvraag

Artikel

48

Bedrijfsvoorraadpassen

Artikel

49

Intrekking erkenning

Hoofdstuk

6a

Erkenningsregeling exportdienstverlening

Artikel

49a

Onderwerp erkenning

Een erkenning als bedoeld in artikel 66a, eerste lid, van de wet, wordt verleend teneinde ten behoeve van derden de tenaamstelling van voertuigen in het kentekenregister langs geautomatiseerde weg te beëindigen in verband met het voorgoed buiten Nederland brengen van een voertuig.

Artikel

49b

Aanvraag

Hoofdstuk

7

Schorsing

Artikel

50

Aanvraag schorsing

Artikel

51

Verzoek beëindiging schorsing

Artikel

52

Gebruik van de weg zonder einde schorsing

Een schorsing eindigt niet door gebruik van de weg indien:

 • a.

  het voertuig waarvan de tenaamstelling is geschorst een handelaarskenteken voert, dat behoort bij een ingevolge artikel 42 afgegeven handelaarskentekenbewijs dat voldoet aan hoofdstuk 5 en waarvan gebruik wordt gemaakt overeenkomstig de in dat hoofdstuk bedoelde voorschriften, dan wel

 • b.

  artikel 23, eerste lid, van toepassing is.

Hoofdstuk

8

Strafbepalingen

Artikel

53

Strafbare feiten

Overtreding van de hierna genoemde artikelen is een strafbaar feit:

Hoofdstuk

9

Overgangsbepalingen

Artikel

54

Artikel

55

Artikel

56

Vervallen

Artikel

57

Artikel

58

Voor de toepassing van dit besluit wordt een op basis van het Reglement kentekenregistratie afgegeven kopie deel III gelijkgesteld met een overschrijvingsbewijs tot het tijdstip dat het kopie deel III is vervangen door een zodanig bewijs.

Hoofdstuk

9A

Overgangsbepalingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/eg

Artikel

58a

In afwijking van de artikelen 26 tot en met 30 en 34 zijn op driedelige kentekenbewijzen alsmede op kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I dat is afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs, de artikelen 58b tot en met 58i van toepassing.

Artikel

58b

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel

58c

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel

58d

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

58e

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

58f

Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder

Artikel

58g

Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel

58h

Aanvraag en afgifte nieuw kentekenbewijs

Artikel

58i

Aanvraag schorsing

Indien de aanvraag tot schorsing van de tenaamstelling betrekking heeft op een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 58a geldt:

 • a.

  in afwijking van de artikelen 50, eerste lid, onderdeel a, dat het deel II dan wel deel I B van het betrokken kentekenbewijs, het overschrijvingsbewijs en een bij ministeriële regeling aangewezen legitimatiebewijs worden overgelegd.

 • b.

  in afwijking van de artikelen 50, tweede lid, dat de aanvrager, na ontvangst van het nieuwe deel I B van het betrokken kentekenbewijs, het ongeldig geworden deel II dan wel deel I B, respectievelijk het deel IA en het deel IB van het kentekenbewijs vernietigt.

Hoofdstuk

9b

Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

Artikel

58k

Vordering afgifte kentekenbewijs ter inzage

Artikel

58l

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren

Artikel

58m

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

Artikel

58n

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

58o

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad

Artikel

58p

Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder

Artikel

58q

Wijziging van de tenaamstelling: bijzondere procedure

Artikel

58r

Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Artikel

58s

Melding wijziging voertuiggegevens

Artikel

58t

Vervangende kentekencard

Artikel

58u

Vordering tot overgifte van het kentekenbewijs

Artikel

58v

Aanvraag schorsing

Artikel

58w

Verzoek beëindiging schorsing

Hoofdstuk

9c

Overgangsbepalingen conversieperiode invoering kentekenplicht landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en bepaalde aanhangwagens

Artikel

58x

Begripsbepaling GV-kenteken

Vervallen

Artikel

58y

Inschrijving en tenaamstelling landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en bepaalde aanhangwagens die voor 1 januari 2021 in het verkeer gebracht zijn

Vervallen

Artikel

58z

Wijze van aanvragen inschrijving en tenaamstelling

Vervallen

Artikel

58aa

Weigeringsgronden inschrijving en tenaamstelling

Vervallen

Artikel

58bb

Vervallen tenaamstelling voertuigen met GV-kenteken

Vervallen

Hoofdstuk

10

Slotbepalingen

Artikel

59

Intrekking RKR

Het Reglement kentekenregistratie wordt ingetrokken met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

60

Inwerkingtreding

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

61

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Kentekenreglement.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Bijlage

behorende bij artikel 6, tweede lid, van het Kentekenreglement

Toelichting toepassing tabellen Emissieklassen

De emissieklasse van een voertuig volgt uit de transponeringstabellen 1 tot en met 5:

 • 1.

  Tabel 1: Vaststelling emissieklasse volgens de voor het betreffende voertuig vermelde aanduiding van het toepasselijke uitlaatemissieniveau, zoals vastgelegd in het kentekenregister of kentekenbewijs onder Milieuclassificatie. Dit wordt in het spraakgebruik meestal aangeduid als «Milieuclassificatie» of «Euroklasse»;

 • 2.

  Tabel 2: Indien vaststelling emissieklasse met toepassing van Tabel 1 niet mogelijk is, vaststelling emissieklasse aan de hand van het nummer van de EU-basisregelgeving emissie en de wijzigingsregelgeving, zoals vastgelegd in het kentekenregister of kentekenbewijs onder V.9 Milieuklasse EG Goedkeuring. Emissieklasse Z is de emissieklasse van emissieloze voertuigen;

 • 3.

  Tabellen 3 tot en met 5: Indien vaststelling emissieklasse met toepassing van Tabel 2 niet mogelijk is, vaststelling emissieklasse aan de hand van de datum waarop het betreffende voertuig volgens het kenteken voor het eerst tot het verkeer op de weg is toegelaten (DET). Een voertuig met een DET die na de ingangsdatum voor nieuwe voertuigtypes van de nieuwe Euronorm ligt, krijgt de hogere emissieklasse aangetekend.

Wanneer het voertuig nog niet is toegelaten tot het verkeer op de weg, wordt voor de vaststelling van de emissieklasse de aanvraagdatum voor inschrijving gebruikt, dan wel de goedkeuringsdatum in het geval van een individuele goedkeuring.

Tabel 1 Bepaling op basis van uitlaatemissieniveau zoals vastgelegd in het kentekenregister of kentekenbewijs onder Milieuclassificatie

EURO 0

0

EURO 1

EURO I

1

EURO 2

EURO II

2

EURO 3

EURO III

3

EURO 4

EURO IV

4

EURO 5

EURO 5 A t/m EURO 5 M

EURO V

EURO V G

EURO V K

EEV

EEV K

5

EURO 6

EURO 6 AA t/m EURO 6 AR

EURO 6 BA t/m EURO 6 BC

EURO 6 BG t/m EURO 6 BI

EURO 6 CG t/m EURO 6 CI

EURO 6 DG

EURO 6 N t/m EURO 6 P

EURO 6 PLN

EURO 6 Q t/m EURO 6 Y

EURO 6 ZA t/m EURO ZL

EURO VI

EURO VI A t/m EURO VI D

6

Tabel 2 Bepaling op basis van vastgelegd nummer van de EU-basisregelgeving emissie en de wijzigingsregelgeving zoals vastgelegd in het kentekenregister of kentekenbewijs onder V.9 Milieuklasse EG Goedkeuring

83 R-00

0

83 R-01....

83 R-02....

49 RI-02...

70/220*91/441 (M1)

70/220*93/59 (M1, N1)

70/220*94/12 (N1, N2, N3, M2, M3)

70/220*96/44 (N1, N2, N3, M2, M3)

88/77*91/542A

88/77*96/1A

1

83 R-03....

83 R-04....

49 RII-02....

70/220*94/12 (M1)

70/220*96/44 (M1)

70/220*96/69 (M1, N1, N2)

70/220*96/69A

70/220*96/69B

88/77*..../..B

2

83 RI-05....

49 RI-03....

49 RI-04....

70/220*..../..A

88/77*1999/96A 88/77*2001/27A

2005/55*..../..A

3

83 RII-05....

49 RII-03....

49 RII-04....

49 RB-05....

49 RC-05.....

49 RB H 05....

49 RB-L 05....

49 RB-HL 05

49 RC-H 05....

49 RC-L 05....

49 RC-HL 05....

70/220*..../..B

88/77*..../..B1

2005/55*..../..B

2005/55*..../..C

4

83 R-06....J t/m 83 R-06....M

49 RIII-03....

49 RIII-04....

49 RD-05....

49 RE-05.....

49 RF-05.....

49 RG-05....

49 RD H 05....

49 RD-L 05....

49 RD-HL 05....

49 RE- H 05....

49 RE-L 05....

49 RE-HL 05....

49 RF-H 05....

49 RF-L 05....

49 RF-HL 05....

49 RG-H 05....

49 RG-L 05....

49 RG-HL 05....

49 RIV-03....

49 RIV-04....

49 RH-05....

49 RI-05....

49 RJ-05.....

49 RK-05....

49 RH-H 05....

49 RH-L 05....

49 RH-HL 05....

49 RI-H 05....

49 RI-L 05....

49 RI HL 05....

49 RJ-H 05....

49 RJ-L 05....

49 RJ-HL 05....

49 RK-H 05....

49 RK-L 05....

49 RK-HL 05....

715/2007*.../....A t/m 715/2007*.../....M

88/77*..../..B2

88/77*../...C

2005/55*..../..D t/m 2005/55*..../..K

5

83 R-07....T t/m 83 R-07....Y

83 R-07....ZA t/m 83 R-07....ZD

715/2007*.../....N t/m 715/2007*.../....Y

715/2007*.../....ZA t/m 715/2007*.../....ZL

715/2007*.../....AA t/m 715/2007*.../....AL

715/2007*.../....AM t/m 715/2007*.../....AR

715/2007*.../....BA t/m 715/2007*.../....BC

715/2007*.../....BG t/m 715/2007*.../....BI

715/2007*.../....CG t/m 715/2007*.../....CI

595/2009*.../....A t/m 595/2009*.../....D

6

715/2007*.../...AX

715/2007*.../...AY

715/2007*.../...ZX

715/2007*.../...ZY

Z (emissieloos voertuig)

715/2007*.../...AZ

715/2007*.../...ZZ

Vaststelling op basis van tabel 3, 4 of 5.

Tabel 3 Bepaling voor bedrijfsauto’s met een rijklare massa van niet meer dan 1.280 kg en personenauto’s op basis van datum van eerste toelating

30-06-1992

0

01-07-1992

31-12-1995

1

01-01-1996

31-12-1999

2

01-01-2000

31-12-2004

3

01-01-2005

31-08-2009

4

01-09-2009

31-08-2014

5

01-09-2014

heden

6

Tabel 4 Bepaling voor bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 1.280 kg, maar niet meer dan 2.585 kg op basis van datum van eerste toelating

30-09-1993

0

01-10-1993

31-12-1996

1

01-01-1997

31-12-1999

2

01-01-2000

31-12-2004

3

01-01-2005

31-08-2010

4

01-09-2010

31-08-2015

5

01-09-2015

heden

6

Tabel 5 Bepaling voor bedrijfsauto’s en bussen met een rijklare massa van meer dan 2.585 kg op basis van datum van eerste toelating

30-06-1992

0

01-07-1992

30-09-1995

1

01-10-1995

30-09-2000

2

01-10-2000

30-09-2005

3

01-10-2005

30-09-2008

4

01-10-2008

30-12-2012

5

31-12-2012

heden

6