Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Hoofdstuk

I

Definities

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

gemachtigd ambtenaar:

een ambtenaar die door de minister tot het beslissen over verzoeken om informatie is gemachtigd;

informatiepunt:

een persoon of een plaats binnen het ministerie en binnen de daaronder ressorterende instellingen, diensten of bedrijven waar informatie kan worden verkregen;

de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Hoofdstuk

II

Informatie op verzoek

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

De gemachtigd ambtenaar legt een verzoek om informatie aan de minister voor indien inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke maatschappelijke, bestuurlijke of politieke gevolgen kan hebben. Over de afdoening van een verzoek van dien aard wordt overlegd met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Artikel

8

Artikel

9

Met de inning van gelden voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen op verzoek op grond van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur is belast het hoofd van dienst van het dienstonderdeel dat het verzoek om informatie heeft behandeld.

Hoofdstuk

III

Informatie uit eigen beweging

Artikel

10

Over openbaarmaking van adviezen van ambtelijke dan wel gemengde samengestelde adviescommissies werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister beslist de Secretaris-Generaal, onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid, onder g, van het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers.

Artikel

11

De openbaarmaking van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies en het doen van mededeling daarvan in de Staatscourant geschieden door de zorg van de Directeur Communicatie, Documentatie en Bibliotheek.

Artikel

12

Adviezen, nota’s en rapporten die gezien hun omvang daarvoor in aanmerking komen, worden eventueel voorzien van een tevens voor openbaarmaking bestemde samenvatting.

Hoofdstuk

IV

Slotbepalingen

Artikel

13

De Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur van 29 april 1980 (Stcrt. 89), wordt ingetrokken.

Artikel

14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

15

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst en afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Minister-President.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H.F.Dijkstal