Regeling typering gasgevoede motorrijtuigen luchtverontreiniging

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Een typekeuring wordt op verzoek van de aanvrager van de typekeuring uitgebreid tot de door hem opgegeven typen.

Artikel

5

Het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juni 1990, nr. 1560010, Stcrt. 123, wordt ingetrokken.

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling typering gasgevoede motorrijtuigen luchtverontreiniging.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha deBoer