Warenwetregeling invoer eiproducten uit derde landen

Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij;
Gelet op beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14), alsmede op artikel 4, onder b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
eiproducten:

hetgeen daaronder verstaan wordt in het Warenwetbesluit Eiprodukten;

b.
beschikking 97/38/EG:

beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14).

Artikel

2

Eiproducten, van oorsprong of van herkomst uit een derde land, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 97/38/EG.

Artikel

3

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,EricaTerpstra