Besluit van 17 maart 1997 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994

Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 26 november 1996, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling bestuur en wetgeving, nr. BW96/U2167;
De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 1997, No.WO4.96.0581);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 maart 1997, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling bestuur en wetgeving, nr. BW97/301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL

I

Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994.

ARTIKEL

II

ARTIKEL

IV

Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris.

ARTIKEL

V

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het met uitzondering van artikel I, onderdeel I, voor zover het betreft artikel 46, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994, terug tot en met 1 januari 1997.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager