Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1996-I

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1996-I

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1996.

Artikel

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1996-I.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
dedirecteur Arbeidszaken Overheid,
T. W. Langejan