Vergoedingenregeling raad landelijk gebied

De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

De leden van de raad voor het landelijk gebied ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering een vaste vergoeding.

Artikel

1c

De bedragen, genoemd in de artikelen 1a en 1b, worden aangepast met het percentage van de algemene salarisherzieningen van de sector Rijk.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 januari 1997.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling raad landelijk gebied.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. F. deLeeuw