Besluit van 27 november 1996, houdende regels inzake de vergoedingen aan leden van adviescolleges (Vergoedingenbesluit adviescolleges)

Vergoedingenbesluit adviescolleges

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 31 oktober 1996, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden, nr. CWI96/U1227;
De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1996, no. W04.96.0518);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 20 november 1996, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden, nr. CWI96/1325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Algemene bepaling

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    een adviescollege: een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges, niet zijnde een adviescollege als bedoeld in artikel 3 van die wet;

  • b.

    een lid: een voorzitter, ondervoorzitter of ander lid van een adviescollege.

§

2

Vergoedingen per vergadering

Artikel

2

Een lid ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding per vergadering.

Artikel

3

De vergoeding, bedoeld in artikel 2, wordt bij ministeriële regeling voor elk adviescollege vastgesteld en bedraagt voor een voorzitter ten hoogste € 310 en voor een ander lid ten hoogste € 235.

Artikel

4

§

3

Vaste vergoedingen

Artikel

5

Artikel

6

§

4

Onkostenvergoedingen

§

5

Slotbepalingen

Artikel

9

Artikel

10

Wijzigt het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel

11

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel

12

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit adviescolleges.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager