Besluit van 29 april 1997, houdende regels voor nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen)

Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 1997, nr. GZB/VVB 971284, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43), alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 8, onder c, en artikel 13 van de Warenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 april 1997, no. W13.97.0157);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 1997 met nummer GZB/VVB 972321, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

3a

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997.

Artikel

5

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. G. Terpstra
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager