Zonering vliegbasis Volkel

Bekendmaking besluiten en terinzagelegging

Bekendmaking inzake de terinzagelegging van het besluit tot het geven van aanwijzingen ex artikel VII van de Wet van 7 juni 1978, Stb. 354, houdende wijziging van de Luchtvaartwet (LVW), juncto artikel 26 van de LVW en artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en het besluit tot vaststelling van de geluidszone ex artikel VII van de Wet van 7 juni 1978, Stb. 354, houdende wijziging van de LVW, juncto artikel 25a van de LVW van de Staatssecretaris van Defensie, voor het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel.

Besluit tot het geven van aanwijzingen ex artikel 26 van de LVW juncto artikel 37 van de WRO

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37, derde lid, van de WRO, bekend dat met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking het besluit op grond van artikel 26 van de LVW juncto artikel 37 van de WRO tot het geven van aanwijzingen aan de raden van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, gedurende zes weken ter inzage zal liggen op het gemeentehuis van genoemde gemeenten en op het provinciehuis van de provincie Noord-Brabant. Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant.

Besluit tot het vaststellen van de geluidszone ex artikel 25a van de LVW voor het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel

De Staatssecretaris van Defensie maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24b van de LVW, bekend dat met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking het besluit tot het vaststellen van de geluidszone ex artikel 25a van de LVW voor het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel, gedurende zes weken ter inzage zal liggen op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum, Kalvermarkt 38, ’s-Gravenhage. Het besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na datum van publicatie van deze bekendmaking in de Staatscourant. De terinzagelegging is tevens bedoeld in plaats van toezending van het besluit aan reclamanten.

De Staatssecretaris van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvestingm, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Overwegende dat het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel door de Minister van Defensie is aangewezen bij beschikking nr. 202.620/5L van 1 juni 1960 (Stcrt. nr. 112), zoals gewijzigd bij beschikking nr. 202.620/7L van 23 juni 1961 (Stcrt. nr. 127);

Overwegende dat op grond van artikel 25a van de Luchtvaartwet (Stb. 1994, 715), rond het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel een geluidszone moet worden vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting een vastgestelde grenswaarde niet mag overschrijden;

Overwegende dat deze geluidszone indicatief is weergegeven in het Structuurschema Militaire Terreinen (Kamerstukken II 1985/86, 16 666, nrs. 34-35) dat door de overgangsbepalingen van de Wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626) geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal;

Gelet op artikel VII van de Wet van 7 juni 1978, Stb. 354, en artikel III, eerste lid, van de Wet van 7 juli 1994, Stb. 601, houdende wijziging van de Luchtvaartwet, juncto artikel 25a van de Luchtvaartwet;

Gelet op het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart (Stb. 1996, 668);

De Rijksplanologische Commissie gehoord (advies van 19 mei 1988, nr. RPC 26);

Na overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Boekel, Erp (sinds de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1994 deel van de gemeente Veghel), Mill en St. Hubert (waarvan een gedeelte van het grondgebied dat is gelegen binnen de geluidszone met ingang van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1994 is gelegen binnen de gemeente Cuijk), Uden, Veghel en Zeeland (sinds de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1994 deel van de gemeente Landerd);

Overwegende dat naar aanleiding van de tervisieligging ex artikel 20 van de Luchtvaartwet in de periode van 15 augustus tot 16 oktober 1990, op 9 oktober 1990 een hoorzitting is gehouden tijdens welke mondelinge bezwaren zijn ingebracht (het procesverbaal is opgenomen in bijlage A), alsmede schriftelijke bezwaren zijn ingebracht (een overzicht van indieners van bezwaren is opgenomen in bijlage B);

Overwegende dat met betrekking tot de bezwaren op 4 april 1991 advies is uitgebracht door de commissie bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet (bijlage C);

Overwegende dat hetgeen door mij is overwogen ten aanzien van de bezwaren, ingebracht naar aanleiding van de tervisieligging ex artikel 20 van de Luchtvaartwet, en het advies van de commissie bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet, is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage D;

Overwegende dat de procedure van de Luchtvaartwet voor het vaststellen van de geluidszone in acht is genomen;

Besluit:

 • 1.

  St. Huize St. Antonius en de Dames Korfbal Vereniging Volkel in hun bezwaren niet ontvankelijk te verklaren wegens het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 21, lid 3, van de Luchtvaartwet.

 • 2.

  De ingediende bezwaren van de overige reclamanten ongegrond te verklaren.

 • 3.

  Niet over te gaan tot het toepassen van bestuurscompensatie.

 • 4.

  Rond het luchtvaartterrein van de vliegbasis Volkel, aangewezen bij beschikking nr. 202.620/5L van 1 juni 1960 (Stcrt. nr. 112), zoals gewijzigd bij beschikking nr. 202.620/7L van 23 juni 1961 (Stcrt. nr. 127), een geluidszone vast te stellen zoals aangegeven in bijlage E.

 • 5.

  Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant en de daarvoor in aanmerking komende plaatselijke bladen, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep.

 • 6.

  Dit besluit in werking te doen treden met ingang van de tweede dag na de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant.

 • 7.

  Dit besluit gedurende zes weken ter inzage ter secretarie van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel en ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant te leggen.

 • 8.

  Een exemplaar van dit besluit te zenden aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Rijksplanologische Commissie, de Rijksmilieuhygiënische Commissie en de leden van de commissie bedoeld in artikel 21 van de Luchtvaartwet.

Bezwaar en beroep

Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van bekendmaking van bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Bezwaarschriften dienen te worden ingediend bij de Staatssecretaris van Defensie, per adres de Directeur Juridische Zaken, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij het Rijk is geen griffierecht verschuldigd.

Vervolgens staat tegen de beslissing op de bezwaren beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien onverwijlde spoed is vereist is het mogelijk schorsing van het besluit en een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Afdeling Beheer, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, ’s-Gravenhage, telefoonnummer 070 - 318 8189.

’s-Gravenhage
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha deBoer
’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Defensie,J.C.Gmelich Meijling

Bijlage

A

Bijlage ligt ter inzage op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum te ’s-Gravenhage.

Bijlage

B

Bijlage ligt ter inzage op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum te ’s-Gravenhage.

Bijlage

C

Bijlage ligt ter inzage op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum te ’s-Gravenhage.

Bijlage

D

Bijlage ligt ter inzage op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum te ’s-Gravenhage.

Bijlage

E

Bijlage ligt ter inzage op het gemeentehuis van de gemeenten Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Uden en Veghel, ten provinciehuize van de provincie Noord-Brabant en in het Defensievoorlichtingscentrum te ’s-Gravenhage.