Examenreglement brandweerchauffeur 1997

De Minister van Binnenlandse Zaken

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
de opleiding:
b.
de module:

elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

c.
het module-examen:

elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

d.
het studiepunt:

de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

e.
de vrijstelling:

een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, onder a, van de Brandweerwet 1985, op grond van artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Artikel

2

De opleiding bestaat uit drie modules:

 • a.

  brandweerchauffeur (verplichte module);

 • b.

  rijvaardigheid-licht (keuze-module);

 • c.

  rijvaardigheid-zwaar (keuze-module).

Artikel

3

Artikel

4

Tot het module-examen rijvaardigheid-licht wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

 • a.

  ten minste het geldig rijbewijs in de categorie B, en

 • b.

  het certificaat van of de vrijstelling voor de module brandweerchauffeur.

Artikel

5

Tot het module-examen rijvaardigheid-zwaar wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

 • a.

  ten minste het geldig rijbewijs in de categorie C, of D, of beide, en

 • b.

  het certificaat van of de vrijstelling voor de module brandweerchauffeur.

Artikel

6

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10a

Aan de kandidaat die in het bezit is van de certificaten van de modulen verkeerswetgeving en brandweervoertuig, als bedoeld in artikel 2, onder a en b, zoals dat luidde op 31 december 2004, wordt tot uiterlijk 1 augustus 2006 vrijstelling verleend voor het module-examen brandweerchauffeur.

Artikel

11

Deze regeling wordt aangehaald als het Examenreglement brandweerchauffeur 1997.

Artikel

12

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H.F. Dijkstal

Bijlage

bij artikel 6 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

Deel A, examenprogramma module brandweerchauffeur

De Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Voertuigreglement en de Brancherichtlijn Optische- en Geluidssignalen (brancherichtlijn) kennen.

1.

De strekking van voor de brandweer relevante artikelen uit de Wegenverkeerswet kunnen weergeven.

i

1

2.

De strekking van brandweerspecifieke artikelen uit het RVV 1990 kunnen weergeven.

i

1

3.

De strekking van brandweerspecifieke artikelen uit het Voertuigreglement kunnen weergeven.

I

1

4.

De verantwoordelijkheid van de brandweerchauffeur in het verkeer in relatie tot brandweerspecifieke regels in het RVV 1990 samenvattend kunnen weergeven.

i

3

5.

De strekking van de brancherichtlijn kunnen weergeven.

I

3

Juridische aspecten van het gebruiken van een brandweervoertuig met/zonder optische- en geluidssignalen kennen.

6.

De voorgeschreven optische en geluidssignalen kennen en inzicht hebben in het gebruik van de signalen en het gedrag van de brandweerchauffeur en andere weggebruikers.

i+k3

3

7.

De vrijstellingen bij het al dan niet gebruiken van optische en geluidssignalen kunnen opnoemen.

k3

3

Inzicht in het verkeer hebben

8.

Inzicht hebben in de dringendheid van een taak en afstemming van het rijgedrag op deze taak.

i

3

9.

Inzicht hebben in de volgende begrippen in relatie tot de dringende taak:

 • waarnemingscyclus;

 • reactietijd;

 • snelheid en vertraging;

 • stopafstand.

i

2

Optreden in geval van een verkeersongeval

10.

Samenhangend weergeven van de handelwijze in geval van een verkeersongeval waarbij het brandweervoertuig zelf betrokken is.

i+k3

1

Het rijden in gesloten verband

11.

Weergeven hoe er gereden moet worden in gesloten verband.

k2

1

Beschrijven van het brandweervoertuig

12.

Het herkennen van de verschillende soorten voertuigen.

k2

1

Toepassen Arbeidsomstandighedenwet

13.

Inzicht hebben in maatregelen met betrekking tot actieve en passieve veiligheid van het brandweervoertuig in relatie tot arbeidsomstandigheden.

i

2

Voertuigadministratie voeren

14.

Beschrijven van de hulpmiddelen die de chauffeur ter beschikking staan voor het voeren van de voertuigadministratie.

k3

1

Optreden in besmet gebied

15.

Preventieve maatregelen kunnen noemen die getroffen moeten worden bij optreden in besmet gebied en de repressieve nazorg na optreden in besmet gebied.

k3

1

Bergen van het voertuig

16.

Inzicht hebben in de relatie tussen het rijden op onverhard terrein en de berging van het voertuig.

i

1

17.

Inzicht hebben in de handelingen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de lichte berging van het voertuig.

i

1

Bijlage

bij artikel 7 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

Vervallen

Bijlage

bij artikel 8 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

Deel C, examenprogramma module rijvaardigheid-licht

OPLEIDING: brandweerchauffeur

MODULE: rijvaardigheid-licht

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Inzicht hebben in het verkeer en het rijden in een brandweervoertuig

1.

Uitvoeren van handelingen die blijk geven van verkeersinzicht en rijvaardigheid inzake:

 • rijden met een handgeschakeld voertuig of automaat;

 • kijktechniek;

 • remtechniek;

 • botsvermijdingstechniek;

 • snelheidsremmende verkeersmaatregelen

i+m2

3

Toepassen van optische en geluidssignalen

2.

Inzicht hebben in het gebruik van optische en geluidssignalen en dit inzicht in de praktijk brengen.

t+m2

3

Uitvoeren van voertuigtechnische handelingen

3.

Toepassen van de te treffen maatregelen voor, tijdens en na de rit, in verband met de rijtechnische en verkeersveilige staat van het voertuig.

t

2

Bijlage

bij artikel 9 van het examenreglement brandweerchauffeur 1997

Deel D, examenprogramma module rijvaardigheid-zwaar

OPLEIDING: brandweerchauffeur

MODULE: rijvaardigheid-zwaar

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Inzicht hebben in het verkeer en het rijden in een brandweervoertuig

1.

Uitvoeren van handelingen die blijk geven van verkeersinzicht en rijvaardigheid inzake:

 • rijden met een handgeschakeld voertuig en/of automaat;

 • kijktechniek;

 • remtechniek;

 • botsvermijdingstechniek;

 • snelheidsremmende verkeersmaatregelen.

i+m2

3

Toepassen van optische en geluidssignalen

2.

Inzicht hebben in het gebruik van optische en geluidssignalen en dit inzicht in de praktijk brengen.

t+m2

3

Uitvoeren van voertuigtechnische handelingen

3.

Toepassen van de te treffen maatregelen voor, tijdens en na de rit, in verband met de rijtechnische en verkeersveilige staat van het voertuig.

t

2

Deel E betekenis van de codes

Code Betekenis

kennis

k2

kunnen herkennen

k3

uit het hoofd kunnen noemen

i

inzicht

 • kunnen noemen van consequenties/gevolgen

 • kunnen formuleren in eigen woorden

t

toepassen

kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken

motorische vaardigheden

m2

bedreven zijn in bepaalde motorische/zintuigelijke vaardigheden

Deze bijlage behoort bij het Examenreglement brandweerchauffeur 1997.