Besluit van 5 juli 1997 tot vervanging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen

Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 november 1996, nr. AB96/U1390, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, gedaan mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;
De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 1997, nr.WO4.96 0057);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 juni 1997, nr. AB97/233, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede de Staatssecretaris van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Naar de regelen van dit besluit heeft de betrokkene die in voldoende mate is verzekerd tegen het risico van ziektekosten recht op een tegemoetkoming in te zijnen laste blijvende ziektekosten van zichzelf en van zijn medebetrokkenen.

Artikel

2

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  «Onze Minister»: Onze Minister van Defensie;

 • b.

  «inkomsten»:

  • 1.

   alle door Onze Minister nader te bepalen inkomsten uit of in verband met arbeid daartoe mede gerekend pensioenen en uitkeringen ingevolge sociale regelingen, onder welke benamingen dan ook;

  • 2.

   inkomsten uit of in verband met de uitoefening van een vrij beroep of eigen bedrijf, zijnde winst uit onderneming als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel

3

Voor de toepassing van deze regeling is degene die behoort tot het gewezen militair personeel in voldoende mate verzekerd als hij tegen risico van ziektekosten een ziektekostenverzekering heeft gesloten, die tenminste omvat:

 • a.

  volledige vergoeding van kosten van behandeling, verzorging en verpleging in een ziekenhuis gedurende een jaar met klinische specialistenhulp en bijkomende kosten, eventueel met een eigen risico aan de voet;

 • b.

  tenminste 80% vergoeding van niet-klinische (ambulante) specialistenhulp dan wel volledige vergoeding eventueel met een eigen risico aan de voet.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Medebetrokkene in de zin van dit besluit is degene die behoort tot het huishouden van betrokkene en

 • a.

  in voldoende mate verzekerd is tegen het risico van ziektekosten;

 • b.

  niet zelfstandig verplicht verzekerd of medeverzekerde is in de zin van de Ziekenfondswet;

 • c.

  niet zelfstandig aanspraak ontleent aan deze of een overeenkomstige regeling, noch direct deelneemt aan een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren,

terwijl de inkomsten van betrokkene meer bedragen dan de helft van de totale inkomsten van alle leden van dat huishouden.

Artikel

7

Artikel

7a

Onder «te zijnen laste blijvende ziektekosten» wordt voor het burgerpersoneel, na aftrek van een door Defensie of door derden toegekende of toe te kennen tegemoetkoming in ziektekosten, verstaan:

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Onze Minister kan omtrent het bepaalde in dit besluit nadere voorschriften vaststellen.

Artikel

12

De kosten van tegemoetkomingen ingevolge dit besluit komen ten laste van hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Artikel

13

Deze regeling wordt aangehaald als: de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Staatssecretaris van Defensie, J. C. Gmelich Meijling
De Minister van Justitie a.i., H. F. Dijkstal